UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Disseny i Tecnologia Tèxtils

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2020-2021
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  --303030
Preinscripció  --162611
Preinscripció vs oferta  --53,3%86,7%36,7%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  --10129
Homes  --382
Total  --132011
Estudiantat TOTAL Dones  --101711
Homes  --393
Total  --132614
EETC  --10,2215,5
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  --6101.257328
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  --6101.257323
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  --005
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  --000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  --000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  --46,948,325,2
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ---100%100%
Taxa de rendiment (%)  ---99%96,7%
Taxa d'abandonament (%)  ----7,7%
Taxa de graduació (%)  ----84,6%
Taxa d'eficicència (%)  ---100%100%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  ---415
Homes  ---27
Total  ---622
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --423
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor --334
Associats  Doctor --111
No Doctor  --241
Altres  Doctor ---11
No Doctor  -----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --33,4%21,4%33,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor --48,1%40,7%47,6%
Associats  Doctor --7,4%11,3%7,8%
No Doctor  --11,1%19,2%3,6%
Altres  Doctor ---7,4%7,2%
No Doctor  -----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --66,6%78,6%51,3%
Tram VIU  --33,4%21,4%48,7%
Tram NO VIU  -----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --66,6%65,4%23,4%
Tram VIU  --33,4%34,6%76,6%
Tram NO VIU  -----
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----4,411,1%3,634,8%4,266,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----4,910,3%4,131,1%4,367,3%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
2018-2019
Edició 2023
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).