UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Aeronàutica

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  120120120120120
Preinscripció  6811110987127
Preinscripció vs oferta  56,7%92,5%90,8%72,5%105,8%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1010121411
Homes  3474735572
Total  4484856983
Estudiantat TOTAL Dones  1019252729
Homes  34107150158153
Total  44126175185182
EETC  39,2110,4147,8139,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.377,56.6248.869,58.395,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.351,56.6248.8278.266-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  26042,5122-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0007,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5452,650,745,4-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --99,2%99,1%98,4%
Taxa de rendiment (%)  --97,9%91,9%87%
Taxa d'abandonament (%)  ---4,6%8,3%
Taxa de graduació (%)  ---75%71,4%
Taxa d'eficicència (%)  --100%98,7%97,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  --367
Homes  --151850
Total  --182457
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -8182424
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -1446
No Doctor  -2111
Lectors  Doctor -1244
Associats  Doctor -1467
No Doctor  -17232527
Altres  Doctor -1563
No Doctor  -1311
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -26,1%31%31,4%31,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -4,9%7,7%6,8%6,8%
No Doctor  -5,9%0,5%0,3%0,2%
Lectors  Doctor -3,3%6,8%7,6%7,5%
Associats  Doctor -3,9%4,9%6,2%12,2%
No Doctor  -47,4%36,5%37,9%33,6%
Altres  Doctor -1%5%4,7%4%
No Doctor  -7,4%7,6%5,2%4,3%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -62,1%60,6%61%58,5%
Tram VIU  -37,9%39,4%39%41,5%
Tram NO VIU  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -77,1%72,9%73%72,5%
Tram VIU  -22,9%26%22,7%22,9%
Tram NO VIU  --1,1%4,3%4,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,457,2%3,450,1%3,539,4%3,542,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --3,854,7%3,749,2%3,842,9%3,843,2%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,133,3%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,6100%4,6100%4,7100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,750%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----75%50%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----83,3%50%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament