UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Industrial

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  200200200200200
Preinscripció  156194202169156
Preinscripció vs oferta  78%97%101%84,5%78%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1724222010
Homes  761051188862
Total  9312914010872
Estudiantat TOTAL Dones  2143565743
Homes  97183272284232
Total  118226328341275
EETC  90,1195,2243,6228-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  5.63311.709,514.613,513.680,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.51611.51914.02912.938-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  112,5175,5515584-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  4,51562127-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  007,531,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  47,751,844,440,1-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  88,4%-96,4%96%95,9%
Taxa de rendiment (%)  81,6%-95,1%92,7%90,8%
Taxa d'abandonament (%)  --27,3%9,6%1,5%
Taxa de graduació (%)  --45,5%70,2%74,1%
Taxa d'eficicència (%)  --97,7%97,7%95,2%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  -152022
Homes  -6276086
Total  -73280108
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1328455360
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 346614
No Doctor  35375
Lectors  Doctor -1132
Associats  Doctor 567811
No Doctor  611193037
Altres  Doctor 13563
No Doctor  134--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 43,4%46,1%47,6%47,1%46,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 8,6%7,6%8,6%5,6%8,1%
No Doctor  8,6%5,3%4,8%4,3%3,2%
Lectors  Doctor -4,2%3,1%0,6%0,8%
Associats  Doctor 16,2%12,5%7,6%9,9%8,6%
No Doctor  21%16,3%20,5%29%29,5%
Altres  Doctor 1,1%1,2%3,7%3,5%2,9%
No Doctor  1,1%6,8%4,2%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  39,4%40%34%40,4%39%
Tram VIU  58,9%58,4%63,5%58,6%59,3%
Tram NO VIU  1,7%1,6%2,5%1%1,7%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  69,7%61,9%55,2%56,7%56%
Tram VIU  30,3%36,3%41,1%36%40%
Tram NO VIU  -1,8%3,7%7,4%4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  411%3,238,6%3,335,8%3,433,3%3,437,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,714,2%3,838,8%3,637,4%3,734,6%3,838,3%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----438%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,9100%4,896%4,8100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,244,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----57,1%44,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----77,1%44,3%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament