UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  4040404040
Preinscripció  5354563842
Preinscripció vs oferta  132,5%135%140%95%105%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  13711
Homes  2826282016
Total  2929352117
Estudiantat TOTAL Dones  561074
Homes  5758656046
Total  6264756750
EETC  34,534,441,234,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.144,52.0662.4732.088,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.071,52.0062.3981.988,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  73556590-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  05105-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0005-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  34,632,332,131,2-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  95,9%-93,8%97,9%97,6%
Taxa de rendiment (%)  91,1%-91,3%94%95%
Taxa d'abandonament (%)  --26,7%17,2%13,8%
Taxa de graduació (%)  --43,3%44,8%51,7%
Taxa d'eficicència (%)  100%-98,4%98,8%95,3%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  01214
Homes  111111725
Total  112131829
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1414162226
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 32333
No Doctor  23122
Lectors  Doctor 1----
Associats  Doctor -1-12
No Doctor  233811
Altres  Doctor 13231
No Doctor  22211
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 65,3%55,2%64,5%65%65,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 9,9%6,8%6,5%5,1%4,4%
No Doctor  7,4%8,1%4,5%4,1%5,6%
Lectors  Doctor 4,4%----
Associats  Doctor -7,6%-1%0,9%
No Doctor  2,9%4,1%5,2%12,2%22,3%
Altres  Doctor 7,4%14,2%15,5%10,6%0,9%
No Doctor  2,6%4,1%3,9%2%0,9%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  10%16,4%9%17,1%24%
Tram VIU  76%83,6%91%80,8%75,9%
Tram NO VIU  14%--2%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  48,7%56,4%49,2%52%42%
Tram VIU  51,3%43,6%47,5%43,6%51,9%
Tram NO VIU  --3,2%4,4%6,1%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,224,3%3,234,1%3,339,5%3,337,6%3,342,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,623,6%3,535,2%3,640,1%3,640,2%3,743,2%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----211,1%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%----

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----2,511,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----0%11,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----50%11,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament