UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  4040404040
Preinscripció  5354563842
Preinscripció vs oferta  132,5%135%140%95%105%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  13712
Homes  2826282020
Total  2929352122
Estudiantat TOTAL Dones  561076
Homes  5758656053
Total  6264756759
EETC  34,534,441,23833,5
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.144,52.0662.4732.282,52.012
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.071,52.0062.3982.187,51.937
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  7355658575
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  051050
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00050
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  34,632,332,134,134,1
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  95,9%-93,8%97,9%97,6%
Taxa de rendiment (%)  91,1%-91,3%94%95,4%
Taxa d'abandonament (%)  --26,7%17,2%13,8%
Taxa de graduació (%)  --43,3%44,8%51,7%
Taxa d'eficicència (%)  100%-98,4%98,8%95,7%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  01214
Homes  111111725
Total  112131829
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1414162226
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 32333
No Doctor  23122
Lectors  Doctor 1----
Associats  Doctor -1-12
No Doctor  233811
Altres  Doctor 13231
No Doctor  22211
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 65,3%55,2%64,5%65%65,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 9,9%6,8%6,5%5,1%4,4%
No Doctor  7,4%8,1%4,5%4,1%5,6%
Lectors  Doctor 4,4%----
Associats  Doctor -7,6%-1%0,9%
No Doctor  2,9%4,1%5,2%12,2%22,3%
Altres  Doctor 7,4%14,2%15,5%10,6%0,9%
No Doctor  2,6%4,1%3,9%2%0,9%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  10%16,4%9%17,1%24%
Tram VIU  76%83,6%91%80,8%75,9%
Tram NO VIU  14%--2%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  48,7%56,4%49,2%52%42%
Tram VIU  51,3%43,6%47,5%43,6%51,9%
Tram NO VIU  --3,2%4,4%6,1%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,224,3%3,234,1%3,339,5%3,337,6%3,342,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,623,6%3,535,2%3,640,1%3,640,2%3,743,2%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----211,1%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%----

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----2,511,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----0%11,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----50%11,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament