• contactar
  • imprimir
  • inici

U-Ranking Edició del 2020


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

U-Ranking analitza l’activitat del sistema universitari estatal a partir d’una bateria d’indicadors sobre docència, recerca i innovació. Si bé fins l’any passat s’analitzaven aquestes tres dimensions de manera separada, a partir de l’edició actual les dues últimes s’integren en una sola, i es redueix el número d’indicadors d’innovació. Aquest canvi s’afegeix a que per qüestions normatives sobre l’accessibilitat de les dades, la CRUE ha estat sustituïda per altres fonts, cosa que ha modulat també la definició d’alguns indicadors i el seu nivell d’agregació. En qualsevol cas, les variables de les dues dimensions vigents segueixen dividint-se en quatre àmbits: recursos, producció, qualitat i internacionalització. El pes que els editors atorguen a cada àmbit és:

- Docència Recursos 25,4%; Producció 30,4%; Qualitat 23,9%; Internacinalització 20,3%.
- Recerca i Innovació: Recursos 20%; Producció 30%; Qualitat 30%; Internacinalització 20%.

Dins de cada àmbit, els indicadors tenen un pes equiponderat.

U-Ranking publica dos tipus de classificacions: 1) l’anomenada genèricament U-Ranking, que ordena les universitats pel seu rendiment i, 2) l’U-Ranking-Volum, que ho fa a partir de valors absoluts. Com que els indicadors de partida són relatius, les dades per a la segona llista les obtenen multiplicant els valors originals per un “factor de grandària”, que caculen obtenint la mitjana normalitzada entre el número de PDI, el número d’estudiants i el pressupost de cada universitat.

Quan els editors faciliten els resultats (notes de premsa, etc.) indiquen el número d’ordre del rang que ocupa cada institució; donat que cada rang, entès com a número d’institucions que comparteixen un mateix índex o puntuació, pot estar composat d’un número variable d’universitats (una o vàries), no és estrany que es produeixi una certa diferència considerable entre el rang de la institució, segons el criteri dels editors, i el número d’institucions que té pel damunt. Atès que tota la resta de rànquings publiquen els resultats per posicions, i no per ordre del rang, a l’apartat “Resultats i anàlisi” es segueix aquesta mateixa pauta general, per tal d’oferir un tractament homogeni en tota l’aplicació. No obstant això, tot seguit s’ofereixen també els resultats de la UPC a partir del criteri del rang:

Rànquings de rendiment
Global: 2
Docència: 1
Recerca i Innovació: 3

Rànquings de volum
Global: 8
Docència: 7
Recerca i Innovació: 8
A l’edició 2020 el rànquing analitza 70 universitats, 48 públiques i 22 privades (vuit més que a l’edició anterior, quan va analitzar 14 privades).