• contactar
  • imprimir
  • inici

U-Ranking Edició del 2020


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Indicadors i pesos utilitzats en l'elaboració del rànquing

Taula d'indicadors

Àmbit Pes Àmbit Indicador
Docència 56% Recursos. Professor per cada 100 alumnes
Recursos. Pressupost per alumne
Recursos. Percentatge de Personal Docent i Investigador (PDI) doctor
Producció. Taxa d’èxit en estudis de grau
Producció. Taxa d’avaluació en estudis de grau
Producció. Taxa d’abandonament global en estudis de grau
Qualitat. Percentatge d’estudiants de postgrau
Qualitat. Notes de tall
Internacionalització. Percentatge d’estudiantat estranger
Internacionalització. Percentatge d’estudiantat en programes de mobilitat
Recerca i Innovació 44% Recursos. Recursos públics competitius per professor doctor
Recursos. Contractes de personal doctor, beques d’investigació i suport respecte el pressupost total.
Producció. Número de documents citables a la WoS, per PDI doctor
Producció. Número de patents per cada 100 PDI doctor
Producció. Tesis doctorals llegides per cada 100 PDI doctor
Qualitat. Factor d’impacte
Qualitat. Percentatge de publicacions en revistes del 1Q
Qualitat. Cites per document
Internacionalització. Fons de recerca europeus H2020 per PDI doctor
Internacionalització. Percentatge de publiacions amb coautoria internacional

Descripció dels indicadors

Docència > Recursos. Professor per cada 100 alumnes
Número PDI equivalents a temps complet (ETC) en centres propis, relativitzat per cada 100 alumnes ETC matriculats en centres propis en estudis de cicle, grau, màster oficial i doctorat. Període 2012/13 a 2017/18. Nivell d’agregació: Branca d’Ensenyament

Tipus: quantitatiu

Font: SIIU
Docència > Recursos. Pressupost per alumne
Ingressos liquidats de la universitat relativizats pels alumnes matriculats en centres propis en estudis de 1er i 2º cicle, grau, màster oficial (ETC) i doctorat. Període 2012 a 2017. Nivell de desagregació: Universitat

Tipus: quantitatiu

Font: SIIU
Docència > Recursos. Percentatge de Personal Docent i Investigador (PDI) doctor
PDI doctor de centres propis ETC, respecte el total de PDI de centres propis ETC. Període 2012/13 a 2017/18. Nivell de desagregació: Branca d’Enseyament

Tipus: quantitatiu

Font: SIIU
Docència > Producció. Taxa d’èxit en estudis de grau
Número de crèdits superats pels estudiants de grau matriculats en un curs relativizat pel número total de crèdits presentats a examen en aquell curs (no s’inclouen els crèdits reconeguts i transferits). Període 2012/13 a 2017/18. Nivell de desagregació: Branca d’Ensenyament

Tipus: quantitatiu

Font: SIIU
Docència > Producció. Taxa d’avaluació en estudis de grau
Número de crèdits avaluats pels estudiants de grau matriculats en un curs relativitzat pel número total de crèdits matriculats en aquell curs (no s’inclouen els crèdits reconeguts i transferits). Període 2012/13 a 2017/18. Nivell de desagregació: Branca d’Ensenyament

Tipus: quantitatiu

Font: SIIU
Docència > Producció. Taxa d’abandonament global en estudis de grau
Sumatori de les taxes d’abandonament de grau a primer, segon i tercer any. Període 2009/10 a 2013/14. Nivell de desagregació: Branca d’Ensenyament

Tipus: quantitatiu

Font: SIIU
Docència > Qualitat. Percentatge d’estudiants de postgrau
Alumnat matriculats en centres propis en estudis de màster oficial ETC sobre el total d’alumnat matriculats en centres propis en estudis de 1er i 2º cicle, grau i màster oficial en ETC. Període 2012/13 a 2017/18. Nivell de desagregació: Branca d’Ensenyament

Tipus: quantitatiu

Font: SIIU
Docència > Qualitat. Notes de tall
Nota de admissió a una titulació en un centre de l’últim estudiant que ha estat admès en el procés de preinscripció general. Període 2019/2020. Nivell de desagregació: Grau

Tipus: quantitatiu

Font: SIIU
Docència > Internacionalització. Percentatge d’estudiantat estranger
Alumnat no espanyol de 1er i 2n. cicle i grau i màster oficial, respecte l’alumnat total de 1er i 2º cicle i grau i màster oficial. Període 2012/13 a 2017/18. Nivell de desagregació: Branca d’Ensenyament

Tipus: quantitatiu

Font: SIIU
Docència > Internacionalització. Percentatge d’estudiantat en programes de mobilitat
Alumnat de grau i màster oficial que surten del Sistema Unviersitari Espanyol amb destí a una universitat estrangera a través d’un programa de mobilitat respecte el total d’alumnes de 1er i 2on cicle i grau i màster oficial. Període 2014/15 a 2017/18. Universitat

Tipus: quantitatiu

Font: SIIU
Recerca i Innovació > Recursos. Recursos públics competitius per professor doctor
Recursos públics competitius per a projectes d’investigació no dirigida, inclosos tant projectes com accions complementàries i fons FEDER, sobre el total de professors doctors ETC. Període 2013 a 2018. Nivell de desagregació: Branca d’Enseyament.

Tipus: quantitatiu

Font: Agència estatal d’investigació/SIIU
Recerca i Innovació > Recursos. Contractes de personal doctor, beques d’investigació i suport respecte el pressupost total.
Recursos competitius obtinguts per contractes FPI, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal i Tècnics de Suport sobre el total d’ingressos liquidats. Període 2013 a 2018. Nivell de desagregació: Branca d’Enseyament.

Tipus: quantitatiu

Font: Agència estatal d’investigació/SIIU/SABI/Web
Recerca i Innovació > Producció. Número de documents citables a la WoS, per PDI doctor
Número de documents amb referència a la WoS publicats per PDI doctor ETC. Període 2013 a 2018. Nivell de desagregació: Branca d’Enseyament.

Tipus: quantitatiu

Font: IUNe (WoS)/SIIU
Recerca i Innovació > Producció. Número de patents per cada 100 PDI doctor
Número de patents nacionals concedidas a cada universitat espanyola per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques per cada cent PDI ETC. Període 2013 a 2018. Nivell de desagregació: Universitat.

Tipus: quantitatiu

Font: IUNE (INVENES)/SIIU
Recerca i Innovació > Producció. Tesis doctorals llegides per cada 100 PDI doctor
Tesis doctorals llegides per cada 100 PDI ETC. Període 2013 a 2018. Nivell de desagregació: Branca d’Enseyament.

Tipus: quantitatiu

Font: SIIU
Recerca i Innovació > Qualitat. Factor d’impacte
Factor mig d’impacte de les publicacions per a las quals hi ha un autor afiliat a la institució. Període 2013 a 2018. Nivell de desagregació: Branca d’Enseyament.

Tipus: quantitatiu

Font: IUNE (WoS)
Recerca i Innovació > Qualitat. Percentatge de publicacions en revistes del 1Q
Publicacions en revistes situadas en el primer quartil de rellevància dins de la classificació per àrees de Clarivate, sobre el total de publicacions de la respectiva àrea. Període 2013 a 2018. Nivell de desagregació: Branca d’Enseyament.

Tipus: quantitatiu

Font: IUNe (WoS)
Recerca i Innovació > Qualitat. Cites per document
Cites per document des del moment de la seva publicació fins la data de la recollida de dades. Període 2013 a 2018. Nivell de desagregació: Branca d’Enseyament.

Tipus: quantitatiu

Font: IUNe (WoS)
Recerca i Innovació > Internacionalització. Fons de recerca europeus H2020 per PDI doctor
Publicacions per a les quals existeix un coautor afiliat a una institució estrangera, sobre el total de publicacions. Període 2013 a 2018. Nivell de desagregació: Branca d’Enseyament.

Tipus: quantitatiu

Font: IUNe (WoS)
Recerca i Innovació > Internacionalització. Percentatge de publiacions amb coautoria internacional
Publicacions per a les quals existeix un coautor afiliat a una institució estrangera, sobre el total de publicacions. Període 2013 a 2018. Nivell de desagregació: Branca d’Enseyament.

Tipus: quantitatiu

Font: IUNe (WoS)