• contactar
  • imprimir
  • inici

National Taiwan University Ranking. Performance Ranking of Scientific Papers Edició del 2014


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

La selecció de les 500 universitats que s’inclouen al rànquing es basa en la informació que s’obté d’Essential Science Indicator (ESI) de Thomson Reuters. De les més de 4.000 institucions que hi apareixen llistades, es seleccionen inicialment les 700 primeres en funció del nombre de publicacions i del nombre de citacions. Després d’haver-hi descartat les institucions no universitàries es compara el resultat restant amb aquelles institucions que s’inclouen en altres rànquings com ara ARWU, THE i QS. El resultat puja un total de 903 universitats, de les quals les 500 primeres són les que seran posicionades a la classificació.

Una vegada obtinguda la relació d’universitats, s’identifiquen i integren les diferents nomenclatures per a una mateixa institució, tot considerant també la producció realitzada per centres de recerca i/o hospitals vinculats, amb l’objectiu d’assegurar que es considera tota la producció científica relacionada amb la universitat.

Els valors utilitzats per avaluar els resultats de les institucions s’obtenen de diferents productes de Thomson Reuters, com ara l’ESI, la Web on Science (SCI i SSCI) i el Journal Citation Reports (JCR).

Així mateix, atès que quatre dels indicadors utilitzats (Nombre d’articles publicats els últims 11 anys, Nombre d’articles publicats l’últim any, Nombre de citacions rebudes els últims 11 anys, Nombre de citacions rebudes els últims 2 anys) estan significativament influïts per les dimensions de la institució, el rànquing general ofereix dues classificacions, una considerant els valors absoluts, que és la que s’ofereix per defecte, i l’altra prorratejant-los pel nombre de PDI equivalent a temps complet.

A més de la classificació general, el rànquing publica també una sèrie de classificacions temàtiques que es detallen tot seguit:

- Camps: Agricultura, Medecina Clínica, Enginyeria, Ciències de la Vida, Ciències Naturals, Ciències Socials.
- Disciplines: Ciències de l’Agricultura, Enginyeria Civil, Enginyeria Química, Química, Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica, Medi Ambient/Ecologia, Ciències de la Terra, Ciència dels Materials, Matemàtiques, Enginyeria Mecànica, Farmacologia i Toxicologia, Física, Botànica i Veterinària.

El nombre màxim de posicions als rànquings temàtics és de 300.

A l’apartat “Resultats i Anàlisi” es facilitarà informació de la classificació general (modalitat valors absoluts, al ser la llista per defecte) i del camp i disciplines en els que la UPC té presència, que són: camp de l’Enginyeria, disciplina de Matemàtiques, d’Enginyeria Química, d’Enginyeria Civil, d’Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica, Enginyeria Mecànica, Ciència dels Materials, Ciències de la Terra, Ciències de la Computació i Física.

Val a dir que la UPC no es posiciona, de moment, a la classificació general obtiguda a partir dels valors relatius dels quatre indicadors esmentats més amunt.