• contactar
  • imprimir
  • inici

National Taiwan University Ranking. Performance Ranking of Scientific Papers Edició del 2014


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Indicadors i pesos utilitzats en l'elaboració del rànquing

Taula d'indicadors

Àmbit Indicador Pes
Excel·lència H-Index corresponent als últims 2 anys 10%
Nombre de publicacions altament citades els últims 11 anys 15%
Nombre d’articles en revistes d’alt impacte els últims 2 anys 15%
Impacte Nombre de cites rebudes els últims 11 anys 15%
Nombre de cites rebudes els últims 2 anys 10%
Mitjana de citacions en els últims 11 anys 10%
Productivitat Nombre d’articles publicats els últims 11 anys 10%
Nombre d’articles publicats l’últim any 15%

Descripció dels indicadors

Excel·lència > H-Index corresponent als últims 2 anys
Aquest indicador mesura tant la quantitat com la qualitat de la recerca universitària durant els últims 2 anys. Utilitzant la definició feta per Hirsch (2005), una universitat té un índex h si h de les seves Np publicacions durant els últims dos anys tenen un mínim de h citacions, i la resta (Np – h) en tenen menys.
Aquest indicador és el mateix en cadascuna de les dues classificacions que ofereix el rànquing, tant la de valors absoluts com la de relatius.


Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/
Excel·lència > Nombre de publicacions altament citades els últims 11 anys
Aquest indicador té en compte el nombre de publicacions més citades entre les que es troben indexades a les bases de dades SCI i SSCI. Les publicacions que es consideren altament citades són les que es troben dins l’1% més citat de les publicacions anuals.
Aquest indicador és el mateix en cadascuna de les dues classificacions que ofereix el rànquing, tant la de valors absoluts com la de relatius.


Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/ http://esi.webofknowledge.com/home.cgi
Excel·lència > Nombre d’articles en revistes d’alt impacte els últims 2 anys
A l’hora de considerar aquest indicador es tenen en compte les dades de JCR, que faciliten el factor d’impacte de cada revista dins del seu camp. El factor d’impacte de cada revista es calcula tenint en compte el nombre de citacions que reben els articles que hi ha publicat durant els últims dos anys, dividit pel número total d’articles del període. Que una revista tingui un factor d’impacte molt alt significa que els seus articles són citats amb major freqüència per altres revistes, cosa que suggereix que té una alta consideració acadèmica. Concretament, es defineixen com a revistes d’alt impacte aquelles el factor d’impacte de les quals es troba dins del 5% superior d’un camp temàtic determinat.
Aquest indicador també és el mateix en cadascuna de les dues classificacions que ofereix el rànquing, tant la de valors absoluts com la de relatius.


Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/
Impacte > Nombre de cites rebudes els últims 11 anys
El nombre de cites rebudes per un article dins d’un període determinat és un indicador acceptat de manera general per tal de valorar l’impacte acadèmic del mateix. En aquest cas es considera l’impacte a llarg termini d’una recerca particular, atès que es tenen en compte el nombre de cites rebudes per article durant els últims 11 anys.
Aquest indicador es valora tant en termes absoluts, com relativitzat pel nombre de PDI de la institució, de manera que el rànquing ofereix dos tipus de classificacions, una amb els valors absoluts i l’altra amb els relatius.


Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/ http://esi.webofknowledge.com/home.cgi
Impacte > Nombre de cites rebudes els últims 2 anys
El nombre de cites rebudes per un article dins d’un període determinat és un indicador acceptat de manera general per tal de valorar l’impacte acadèmic del mateix. En aquest cas es considera l’impacte a curt termini d’una recerca particular, atès que es tenen en compte el nombre de cites rebudes per article durant els últims 2 anys.
Aquest indicador es valora tant en termes absoluts, com relativitzat pel nombre de PDI de la institució, de manera que el rànquing ofereix dos tipus de classificacions, una amb els valors absoluts i l’altra amb els relatius.


Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/
Impacte > Mitjana de citacions en els últims 11 anys
El nombre de cites rebudes per un article acadèmic dins d’un període determinat és un indicador acceptat de manera general per tal de valorar l’impacte acadèmic del mateix. En aquest cas es té en compte el número de cites rebudes durant els últims 11 anys, dividides pel número d’articles publicats durant aquest mateix període.
Aquest indicador és el mateix en cadascuna de les dues classificacions que ofereix el rànquing.


Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/ http://esi.webofknowledge.com/home.cgi
Productivitat > Nombre d’articles publicats els últims 11 anys
El número d’articles publicats és un dels indicadors que s’utilitza amb més freqüència per valorar la productivitat d’una institució d’investigació. En aquest cas, es tenen en compte els articles publicats durant els últims 11 anys a les revistes indexades a les bases de dades SCI i SSCI de la Web of Science, de manera que es valora la producció de les universitats a llarg termini.
Aquest indicador es valora tant en termes absoluts, com relativitzat pel nombre de PDI de la institució, de manera que el rànquing ofereix dos tipus de classificacions, una amb els valors absoluts i l’altra amb els relatius.


Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/ http://esi.webofknowledge.com/home.cgi
Productivitat > Nombre d’articles publicats l’últim any
El número d’articles publicats és un dels indicadors que s’utilitza amb més freqüència per valorar la productivitat d’una institució d’investigació. En aquest cas, es tenen en compte els articles publicats a les revistes indexades a les bases de dades SCI i SSCI de la Web of Science durant l’últim any, per tal de valorar la producció recent de les universitats.
Aquest indicador es valora tant en termes absoluts, com relativitzat pel nombre de PDI de la institució, de manera que el rànquing ofereix dos tipus de classificacions, una amb els valors absoluts i l’altra amb els relatius.


Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/