• contactar
  • imprimir
  • inici

University Ranking by Academic Performance (URAP) 2018/2019


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Indicadors i pesos utilitzats en l'elaboració del rànquing

Taula d'indicadors

Àmbit Indicador Pes
Impacte de la Recerca Citacions 21%
Productivitat científica Articles 21%
Total documents 10%
Qualitat de la recerca Impacte dels articles 18%
Impacte de les citacions 15%
Reconeixement internacional Col·laboració internacional 15%

Descripció dels indicadors

Impacte de la Recerca > Citacions
Mesura l’impacte de la recerca considerant el nombre total de citacions rebudes durant el darrer quinquenni analitzat pels articles publicats a la WoS durant aquest mateix període, sempre que es trobin publicats en revistes incloses dins els tres primers quartils pel que fa al seu impacte (Journal Impact Factor). S’exclouen els articles amb més de 1.000 autors.

Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/
Productivitat científica > Articles
Mesura la productivitat científica recent, considerant els articles publicats a la WoS el darrer any de la sèrie, sempre que estiguin publicats en revistes incloses en els tres primers quartils pel que fa al seu impacte (Journal Impact Factor). S’exclouen els articles amb més de 1.000 autors.

Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/
Productivitat científica > Total documents
Mesura la sustentabilitat de la productivitat científica de la institució, considerant tots els documents publicats a la WoS durant el darrer quinquenni. Es consideren tots els tipus de documents i no s’aplica cap filtre referent al tipus de revista en el que s’han publicat.

Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/
Qualitat de la recerca > Impacte dels articles
Mesura la productivitat científica, corregida o normalitzada per les citacions per publicació (CPP) de la institució, en relació a les CPP a nivell mundial, en una sèrie d’àrees temàtiques durant el darrer quinquenni analitzat.

La ràtio entre les CPP de la institució i la mundial indica si la institució es troba pel damunt o per sota de la mitjana mundial en cada àrea. Aquesta ràtio es multiplica pel nombre de publicacions en cada camp i després es fa el sumatori dels camps analitzats.


Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/
Qualitat de la recerca > Impacte de les citacions
Mesura l’impacte científic, corregit per les CPP de la institució, en relació a les CPP a nivell mundial en una sèrie d’àrees temàtiques, durant el darrer quinquenni analitzat.

La ràtio entre les CPP de la institució i la mundial indica si la institució es troba pel damunt o per sota de la mitjana mundial en cada àrea. Aquesta ràtio es multiplica pel nombre de citacions en cada camp, i després es fa el sumatori dels camps analitzats.


Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/
Reconeixement internacional > Col·laboració internacional
Mesura el reconeixement mundial de la universitat a partir del número de publicacions durant el darrer quinquenni analitzat, elaborades en col·laboració amb universitats estrangeres.

Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/