• contactar
  • imprimir
  • inici

Nature Index 2018


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Indicadors i pesos utilitzats en l'elaboració del rànquing

Taula d'indicadors

Indicador
Nombre d’articles
Còmput fraccionat
Còmput fraccionat ponderat

Descripció dels indicadors

> Nombre d’articles
S’assigna un punt a cada institució si un o més autors de l’article hi pertanyen, amb independència del número de coautors que hi hagi d’altres institucions.

Tipus: quantitatiu

Font: Relació de revistes que apareixen a l’apartat “4. The Nature Index journals” del següent enllaç http://www.natureindex.com/faq
> Còmput fraccionat
En aquest còmput es té en consideració el percentatge d’autors d’una determinada institució que han col·laborat en l’elaboració de l’article, en relació al número total d’autors i institucions participants.

Tipus: quantitatiu

Font: Relació de revistes que apareixen a l’apartat “4. The Nature Index journals” del següent enllaç http://www.natureindex.com/faq
> Còmput fraccionat ponderat
Versió modificada de l’indicador anterior, en la que els articles provinents d’Astronomia i Astrofísica es ponderen a la baixa (per 0,2), per tal de compensar la sobrerepresentació d’aquests dos camps en el conjunt d’articles analitzats.

Tipus: quantitatiu

Font: Relació de revistes que apareixen a l’apartat “4. The Nature Index journals” del següent enllaç http://www.natureindex.com/faq