• contactar
  • imprimir
  • inici

National Taiwan University Ranking. Performance Ranking of Scientific Papers Edició del 2013


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

La selecció de les 500 universitats que s’inclouen al rànquing es basa en la informació que s’obté d’Essential Science Indicator (ESI) de Thomson Reuters. De les més de 4.000 institucions que hi apareixen llistades, es seleccionen inicialment les 700 primeres en funció del nombre de publicacions i del nombre de citacions. Després d’haver-hi descartat les institucions no universitàries es compara el resultat restant amb aquelles institucions que s’inclouen en altres rànquings com ara ARWU, THE i QS. El resultat puja un total de 888 universitats, de les quals les 500 primeres són les que seran posicionades a la classificació.

Una vegada obtinguda la relació d’universitats, s’identifiquen i integren les diferents nomenclatures per a una mateixa institució, tot considerant també la producció realitzada per centres de recerca i/o hospitals vinculats a les universitats, amb l’objectiu d’assegurar que es té cura de considerar tota la producció científica relacionada amb la universitat. Els valors utilitzats per avaluar els resultats de les institucions s’obtenen de diferents productes de Thomson Reuters, com ara l’ESI, la Web on Science (SCI i SSCI) i el Journal Citation Reports (JCR).

Així mateix, atès que quatre dels indicadors utilitzats (Nombre d’articles publicats els últims 11 anys, Nombre d’articles publicats l’últim any, Nombre de citacions rebudes els últims 11 anys, Nombre de citacions rebudes els últims 2 anys) estan influïts per les dimensions de la institució, el rànquing general ofereix dues classificacions, una tenint en compte els valors absoluts d’aquests indicadors i l’altra prorratejant-los pel nombre de PDI.

Una vegada obtinguts els valors per a cadascun dels indicadors, aquests es normalitzen utilitzant la fòrmula de “T-score”, t = [x - μ] / [s / sqrt(n) ], on x és la mitjana de la mostra, μ la mitjana de la població, s la desviació estàndard i n la mida de la mostra. Una vegada normalitzats, el valor global per a cada universitat s’obté a partir de l’aplicació dels pesos ponderats que es detallen a l’apartat “Indicadors” d’aquest Observatori. Quan vàries universitats obtenen la mateixa puntuació, s’ordenen alfabèticament.

Així mateix, els editors criden l’atenció sobre el fet que en el cas de que vàries universitats obtinguin puntuacions molt similars a la puntuació total, les petites diferències s’han d’interpretar amb compte, donat que no necessàriament indiquen la superioritat científica d’una respecte l’altra.Per acabar, val a dir que, a més de la classificació general (en les seves dues versions), el rànquing publica també una sèrie de classificacions addicionals, concretament:

- Camps: Agricultura, Medecina Clínica, Enginyeria, Ciències de la Vida, Ciències Naturals i Ciències Socials.
- Disciplines: Ciències de l’Agricultura, Enginyeria Civil, Ciències de la Computació, Enginyeria Química, Química, Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica, Medi Ambient/Ecologia, Ciències de la Terra, Enginyeria Mecànica, Ciència dels Materials, Matemàtiques, Ciències de les plantes i els animals, Física, Farmacologia i Toxicologia.

D’aquestes, a l’apartat “Resultats i Anàlisi”, es facilitarà informació de la classificació general (modalitat valors absoluts, que és la que el rànquing presenta per defecte) i del camp i disciplines en els que la UPC té presència, que són: camp de l’Enginyeria, disciplina de Ciències de la Computació, de Matemàtiques, d’Enginyeria Química, d’Enginyeria Civil, d’Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica, d’Enginyeria Mecànica, de Ciència dels Materials i de Ciències de la Terra.