En aquest espai es posa a l’abast de la comunitat universitària un conjunt d’utilitats i instruments amb la finalitat de contribuir a la comprensió i facilitar l’anàlisi d’alguns dels processos i eines de que s’ha dotat la Universitat per desenvolupar la seva activitat.

D’acord amb aquest propòsit, s’han dissenyat quatre eines que es complementen entre elles: el glossari de termes i indicadors, el catàleg d’indicadors, el llistat de codis d’unitats i el recull de la nomenclatura de la UPC.

El glossari de termes i indicadors, recull la terminologia més usual en l’àmbit universitari en general i de la UPC en particular, amb la voluntat de contribuir a la comprensió de l’especificitat de la nostra activitat, però sense la pretensió de ser exhaustius o exclusius. Aquest glossari de termes generals és compatible amb els glossaris específics que figuren a les pàgines webs especialitzades de les unitats, i que es faciliten en un apartat d’enllaços. Tanmateix el glossari s’entén com una eina viva que s’anirà completant i actualitzant per part de tots els agents en consonància amb l’evolució previsible de l’activitat de la nostra institució. (Pàgina actualitzada pel GPAQ)

El catàleg d’indicadors és un instrument pensat per facilitar la comprensió i l’anàlisi dels indicadors més significatius de la nostra activitat. El catàleg està normalitzat en un format de fitxes en la que, per a cada indicador es facilita, entre altres informacions, la seva descripció, les principals característiques (periodicitat, dates d’extracció i de disponibilitat, la font, el responsable de gestió, d’obtenció de l’indicador...), la seva formulació, i tota aquella altra informació que contribueixi a l’objectiu pel que ha estat dissenyat. (Pàgina actualitzada pel GPAQ)

Els codis d’unitats conté el llistat de les unitats de la Universitat que configuren el mapa de centres, departaments, instituts, serveis, centres específics de recerca, càtedres UNESCO i Unitats del Grup UPC, amb la relació de codis, sigles i nomenclatura completa de cadascuna d’elles. (Pàgina actualitzada pel GPAQ)

La nomenclatura recull la terminologia de la UPC en català, castellà i anglès. Inclou els noms dels òrgans de govern, les unitats acadèmiques, les unitats funcionals, les càtedres, els centres adscrits, la tipologia del personal docent i investigador, i els estudis de grau, màster i doctorat de la UPC. (Pàgina actualitzada pel Servei de Llengües i Terminologia)