Seguiment i acreditació de les titulacions


Seguiment i Acreditació de les Titulacions


El seguiment de les titulacions oficials ha de permetre a la Universitat l’avaluació del desenvolupament dels seus títols, fent un seguiment anual del desplegament del pla d’estudis i de la qualitat del programa formatiu, prenent com a evidència entre d’altres, els resultats acadèmics i la resta d’indicadors, necessaris per fer el diagnòstic de la realitat i elaborar propostes d’accions de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny del títol i el seu desenvolupament ordinari.


El procés d’acreditació de les titulacions, es durà a terme en el cas dels graus i doctorats, abans de sis anys a partir de la seva verificació inicial (o darrera acreditació), i en el cas del màsters, abans dels quatre anys. Per mantenir l'acreditació, els títols han d'obtenir un informe positiu un cop s'hagi comprovat que el pla d'estudis corresponent s'està portant a terme d'acord amb el seu projecte inicial, mitjançant una avaluació que ha d'incloure, en tot cas, una visita externa a la institució.


La verificació, seguiment i acreditació d'una titulació formen part d'un mateix procés, tal com es mostra al quadre següent.Accés a l'aplicació

Notícies


Enllaços d'interès