• contactar
  • imprimir
  • inici

Best Global Universities Rankings 2022


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

Aspectes generals

Editat per l’US News & World Report i gestionat per Clarivate Analytics, el Best Global University Rankings publica quaranta-quatre llistes –una a nivell global d’universitats i quaranta-tres més per camps i disciplines-, classificant les institucions a partir dels seus resultats a una bateria d’indicadors vinculats a la recerca i la reputació, indicadors que els editors adapten en funció de les característiques específiques de cada àmbit.

En el cas del rànquing general, la preselecció d’universitats a analitzar en aquesta edició es realitza considerant: 1) les Top 250 institucions segons els resultats de l’enquesta de reputació passada per Clarivate i, 2) les universitats que arriben a un llindar mínim de 1.250 publicacions a la WoS entre 2015 i 2019. D’aquest conjunt, i un cop aplicats els indicadors, els editors publiquen els resultats de les 2.005 primeres institucions, sent representats més de 90 països.

Pel que fa als rànquings per camps i disciplines, per a ser preseleccionades les institucions necessiten superar un llindar mínim de publicacions per àmbit durant el quinquenni 2015-2019, llindar que varia en funció del número total de publicacions a la WoS en cada cas. Un cop analitzats els indicadors, es publiquen els resultats d’un també variable número d’institucions, xifra que oscil·la entre les 183 d’Enginyeria Mecànica a les 1.245 de Química.

Si bé les publicacions considerades en l’actual edició són les publicades entre 2015 i 2019, pel que fa a les cites, es tenen en compte totes les rebudes fins abril de 2021. Quant als indicadors de reputació, es calculen a partir dels resultats de les enquestes de reputació dels darrers cinc anys (2017-2021). Aquestes enquestes es passen a una mostra de científics que obtenen de les bases de dades de publicacions científiques de Clarivate Analytics; la mostra té en compte la distribució geogràfica dels acadèmics, aspecte que es torna a considerar de nou a l’hora de reequilibrar el número de respostes rebudes.Indicadors i pesos

El màxim de tretze indicadors que utilitza el rànquing es modula, en número i en pes ponderat, en funció del tipus de classificació. A l’apartat “Indicadors” d’aquest Observatori s’ha facilitat la informació referida a la classificació general, i tot seguit s’ofereixen les les variables i pesos que s’apliquen en aquells grups de classificacions en els quals la UPC es posiciona en un o més camps i disciplines.


Hard Sciences (1) i Soft Sciences (2), 11 indicadors

Reputació de la recerca, àmbit mundial (12,5%)
Reputació de la recerca, àmbit regional (12,5%)
Articles publicats (15%)
Impacte normalitzat de citacions (10%)
Nombre total de citacions (15%)
Nombre de publicacions dins el 10% més citat (10%)
Percentatge de publicacions dins el 10% més citat (5%)
Col·laboració internacional (normalitzada per país) (5%)
Percentatge de publicacions amb col·laboració internacional (5%)
Nombre de publicacions dins l’1% més citat (5%)
Percentatge de publicacions dins l’1% més citat (5%)


Hard Sciences (3) i Soft Sciences (4), 10 indicadors (2)

Articles publicats (15%)
Actes de congressos (2,5%)
Impacte normalitzat de les citacions (12,5%)
Nombre total de citacions (17,5%)
Nombre de publicacions dins el 10% més citat (12,5%)
Percentatge de publicacions dins el 10% més citat (7,5%)
Col·laboració internacional (normalitzat per país) (7,5%)
Percentatge de publicacions amb col·laboració internacional (7,5%)
Nombre de publicacions dins l’1% més citat (7,5%)
% total publicacions dins l’1% més citat (7,5%)Enginyeria i Tecnologia, Ciències de la Computació

Reputació de la recerca, àmbit mundial (12,5%)
Reputació de la recerca, àmbit regional (12,5%)
Articles publicats (10%)
Actes de congressos (7,5%)
Impacte normalitzat de les citacions (7,5%)
Nombre total de citacions (12,5%)
Nombre de publicacions dins el 10% més citat (12,5%)
Percentatge de publicacions dins el 10% més citat (5%)
Col·laboració internacional (normalitzat per país) (5%)
Percentatge de publicacions amb col·laboració internacional (5%)
Nombre de publicacions dins l’1% més citat (5%)
% total publicacions dins l’1% més citat (5%)


Finalment, els resultats que es faciliten a l’apartat “Resultats i Anàlisis” corresponen als de les classificacions en les que la UPC s’ha posicionat en aquesta edició.

(1) Les disciplines en què s’ha posicionat la UPC en aquesta edició, considerades Hard Sciences i avaluables amb 11 indicadors per part dels editors, són: Química, Medecina Clínica, Ecologia i Medi ambient, Geociències, Ciència dels Materials, i Física.
(2) Les disciplines en què s’ha posicionat la UPC, considerades Soft Sciences i avaluables amb 11 indicadors per part dels editors, són: Matemàtiques.
(3) Les disciplines en què s’ha posicionat la UPC, considerades Hard Sciences i avaluables amb 10 indicadors per part dels editors, són: Física de la Matèria Condensada, Òptica i, Química Física.
(4) Les disciplines en què s’ha posicionat la UPC que són considerades Soft Sciences i avaluables amb 10 indicadors per part dels editors, són: Enginyeria Química, Enginyeria Civil, Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica, Energia i Combustible i, Nanociència i Nanotecnologia.