• contactar
  • imprimir
  • inici

El Mundo 2022


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

Els indicadors que utilitza el Rànquing El Mundo s’agrupen en tres grans apartats:

- El primer d’ells és el “Qüestionari a professors” el resultat del qual suposa el 40% del pes total. Com s’ha explicat a l’apartat “Indicadors”, es tracta d’una enquesta voluntària, anònima i aleatòria, on els docents valoren quins són els millors centres universitaris per impartir la seva titulació; quins són els punts forts i febles de la universitat i indiquen també quines són les principals línees de recerca dels departaments que coneixen o dels que formen part.

- El segon apartat és anomenat “Dades de la pròpia Universitat” i suposa el 50% del pes total. Conformat per 25 indicadors, els valors dels quals s’obtenen, majoritàriament, a través de les pròpies institucions. Si la Universitat no aporta directament les dades les obtenen, de manera més general, analitzant les seves memòries públiques. Són els que, a l’apartat “Indicadors”, es troben en els àmbits: Demanda universitària, Informació de context, Pla d’estudis, Recursos físics, Recursos humans i Resultats.

- El tercer apartat s’anomena “Altres indicadors” i suposa el 10% de la valoració final. En aquest cas, com s’indicava també a l’apartat “Indicadors”, a més de la informació de la universitat i dels seus docents, contemplada anteriorment, es tenen en compte estudis externs, com resultats en rànquings internacionals, informes de l’ANECA, memòries d’autoavaluació del propi centre, o resultats d’informes d’universitats espanyoles, entre altres.

Taula Indicadors (en aquest cas, no SQL sinó que s’entraran un per un) Insertar a SQL (i borrar abans la frase que hi ha) INSERT INTO `indicador`(`idEdicio`,`ambit`,`ordre`,`nom`,`tipus`,`pes`,`descripcio`,`font`) SELECT 'mundo_2022' AS `idEdicio`,`ambit`,`ordre`,`nom`,`tipus`,`pes`,`descripcio`,`font` FROM `indicador` WHERE `idEdicio` = 'mundo_2021';