• contactar
  • imprimir
  • inici

U-Multirank Edició del 2014


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

U-Multirank recopila i analitza un ventall important d’indicadors agrupats en cinc grans àmbits: Ensenyament i Aprenentatge, Recerca, Transferència del coneixement, Orientació Internacional i Compromís amb el territori.

El sistema permet obtenir una gran varietat de llistes tant a nivell global d’Universitat com per Camps. Els camps de coneixement que s’han tractat en aquesta primera edició són els d’Enginyeria Mecànica, Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica, Física i Administració d’Empreses. La UPC ha participat als tres primers.

Alguns indicadors s’ofereixen tant a les llistes d’Universitat com a les de Camps. Altres, en canvi, són específics d’una o altra. A l’apartat “Indicadors” d’aquest Observatori s’explica, en cada cas, a quin tipus de llistes s’ofereix.

Pel que fa a les fonts, quan la font d’informació eren les pròpies institucions, en el cas del sistema universitari català sempre que ha estat possible les dades s’han extret directament d’Uneix.

Els editors expliquen que, si bé no tot el conjunt d’universitats han fet arribar en el temps previst la totalitat informació prevista al projecte, aquesta eventualitat no ha impedit que totes les institucions participants apareguin a U-Multirank. En aquest sentit, quan un indicador no ha estat facilitat per la institució o bé no ha estat validat pels editors es troba identificat amb un “-“ a la web de Multirank. Altrament, quan l’indicador no és d’aplicació a aquella institució concreta es troba marcat amb el signe “x”.

Pel que fa als indicadors dels que sí es tenen dades, U-Multirank assigna a cadascun un valor d’entre cinc possibles, de “Molt bo” a “Feble”. Aquesta qualificació pot ser representada de dues maneres, o bé amb les lletres A, B, C, D i E, de major a menor assoliment, o bé amb cinc rodones de grandària decreixent.

El valor de cada indicador és assignat a un o altre grup en funció de la distància que el separa de la mediana del conjunt, d’acord amb els següents criteris :

A: valor > +25 % de la mediana
B: +25 % de la mediana ≥ valor > mediana
C: mediana ≥ valor > - 25 % de la mediana
D: - 25 % de la mediana ≥ valor > 0
E: valor = 0

Així mateix, Multirank considera que no hi ha cap justificació metodològica que permeti definir un indicador compost per ordenar les institucions. Malgrat això, la realitat és que, si bé les llistes posicionen per defecte les institucions per ordre alfabètic, l’eina permet obtenir també una classificació on les universitats apareixen ordenades en funció dels seus resultats.

El procediment que utilitzen per poder realitzar aquesta ordenació és el següent: per a cada classificació, tenen primer en compte el número d’As obtingut per institució. Si vàries institucions obtenen el mateix nombre d’As consideren, i només per a aquestes, el nombre de Bs. Si, dins d’aquest nou conjunt, vàries institucions tornen a obtenir el mateix nombre de Bs consideren, de nou només per a aquestes, el seu nombre de Cs i així successivament.

Si s’opta per aquesta alternativa, l’usuari pot consultar una nova classificació a la que no hi apareix, però, cap número d’ordre. Si es vol obtenir informació sobre la posició obtinguda per cada institució caldrà numerar-les una a una fora del sistema.


Tipus de llistes analitzades a l’Observatori de Rànquings

L’aplicació ofereix a la seva pantalla inicial vàries funcionalitats per obtenir informació sobre les institucions: Per a estudiants (For students); Compara (Compare); A un cop d’ull (At a glance); Alguns exemples (Ready made).

La funcionalitat For students és la que ha estat utilitzada pel mitjans de comunicació per a difondre els resultats d’U-Multirank i la que es tindrà en compte també a aquesta aplicació. Des d’aquesta opció es poden obtenir una multiplicitat de relacions personalitzades a partir de les eleccions múltiples que va fent l’usuari.

A l’apartat “Resultats i Anàlisi” d’aquest Observatori es facilitarà informació de sis tipus de llistes que es poden obtenir des d’aquesta opció. Concretament les que s’obtenen considerant les següents alternatives:

Pel que fa al conjunt de la institució :

1. Nivell d’anàlisi: A nivell del conjunt de la universitat
2. Tipus d’Universitat:
Nivell d’estudis: S’executaran tres llistes, una pels estudis de Grau –la que s’ha tractat a les notícies de premsa nacional-, una altra pels estudis de Màster i una última pels de Doctorat.
Àrees d’estudis: totes
Altres característiques: “Tant se val” en tots els casos.
3. Àrea geogràfica: Tot el món i Europa (si bé es complementarà amb els àmbits estatal, català i politècnic).
4. Indicadors: Els que ofereix l’aplicació per defecte per a aquest tipus de classificació

Pel que fa als Camps:

1. Nivell d’anàlisi: S’executaran tres llistes, una per a cadascun dels tres Camps en els que ha participat la UPC: Física, Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica i Enginyeria Mecànica.
2. Tipus d’Universitat:
Nivell d’estudis: Grau, Màster i Doctorat, si bé es publicarà una única llista atès que els posicionaments obtinguts per les institucions estatals són plenament coincidents per aquests tres tipus d’estudis
Altres característiques: “Tant se val” en tots els casos.
3. Àrea geogràfica: Estatal (si bé es complementarà amb l’àmbit català i politècnic).
4. Indicadors: Els que ofereix l’aplicació per defecte per a aquest tipus de classificació.