• contactar
  • imprimir
  • inici

Best Global Universities Rankings 2022


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Indicadors i pesos utilitzats en l'elaboració del rànquing

Avís: Aquesta relació d'indicadors i pesos és d'aplicació a la classificació general del rànquing. Per a les classificacions per camps i/o disciplines, els autors utilitzen un sistema d'avaluació diferent, que trobareu explicat a la pestanya "Metodologia".

Taula d'indicadors

Àmbit Indicador Pes
Bibliomètric Producció científica 10%
Llibres publicats 2.5%
Actes de congressos 2.5%
Impacte normalitzat de citacions 10%
Nombre total de citacions 7.5%
Nombre de publicacions dins el 10% més citat 12.5%
Percentatge de publicacions dins el 10% més citat 10%
Col·laboració internacional 5%
Percentatge de publicacions amb col·laboració internacional 5%
Excel·lència científica Nombre de publicacions dins l’1% més citat en cada camp 5%
Percentatge de publicacions dins l’1% més citat 5%
Reputació Reputació de la recerca, àmbit mundial 12.5%
Reputació de la recerca, àmbit regional 12.5%

Descripció dels indicadors

Bibliomètric > Producció científica
Mesura la producció científica de la universitat (revisions, articles i notes) publicada en revistes d’alt impacte. Aquest indicador està influenciat per la mida de la institució i la seva especialització disciplinar, donat que en alguns camps, com ara la medecina, es publica més que en altres.

Tipus: quantitatiu

Font: webofscience.com/
Bibliomètric > Llibres publicats
En Ciències Socials, Arts i Humanitats els llibres són un important mitjà de difusió de la recerca. Així doncs, aquest indicador pretén ser un complement útil de cara a millorar la identificació de la producció científica de les universitats especialment focalitzades en aquests camps.

Tipus: quantitatiu

Font: webofscience.com/
Bibliomètric > Actes de congressos
Els congressos són un esdeveniment important en la comunicació científica, especialment en àrees com l’Enginyeria i les Ciències de la Computació. D’aquesta manera, les actes de congressos suposen un mitjà de comunicació dels avenços més importants en determinats camps científics, i és per aquest motiu pel que s’han incorporat a la relació d’indicadors del rànquing.

Tipus: quantitatiu

Font: webofscience.com/
Bibliomètric > Impacte normalitzat de citacions
El número de citacions per document és una mesura de l’impacte de la recerca de la institució, independent de la seva mida. El valor es troba normalitzat per eliminar les diferències entre camps, any i tipus de publicació.

Tipus: quantitatiu

Font: webofscience.com/ http://about.incites.thomsonreuters.com/
Bibliomètric > Nombre total de citacions
Aquest indicador s’obté multiplicant el factor d’impacte de les publicacions per l’impacte normalitzat de les citacions. El factor d’impacte de les publicacions es calcula prenent com a referència el número de vegades que un article promig és citat durant els darrers dos anys.

Tipus: quantitatiu

Font: webofscience.com/ http://about.incites.thomsonreuters.com/
Bibliomètric > Nombre de publicacions dins el 10% més citat
L’indicador reflecteix el número de publicacions que es troben dins el 10% és citat del món (per camp, any i tipus de publicació). Com que aquest número es troba influenciat per la grandària de la institució, ofereix informació sobre el volum de recerca d’excel·lència que produeix.

Tipus: quantitatiu

Font: webofscience.com/
Bibliomètric > Percentatge de publicacions dins el 10% més citat
En aquest cas es mesura quin és el % de publicacions de la institució que es troba dins el 10% més citat, de manera que és independent de la mida de la universitat.

Tipus: quantitatiu

Font: webofscience.com/
Bibliomètric > Col·laboració internacional
Aquest indicador és el percentatge de publicacions amb coautoria internacional, dividit pel percentatge de publicacions amb coautoria internacional del país de la institució. El que es vol és mostrar el nivell d’internacionalització de la seva recerca en relació amb la del país on es troba.

Tipus: quantitatiu

Font: webofscience.com/
Bibliomètric > Percentatge de publicacions amb col·laboració internacional
Aquest indicador es calcula considerant el percentatge de publicacions de la institució que han estat realitzats amb coautoria internacional.

Tipus: quantitatiu

Font: webofscience.com/
Excel·lència científica > Nombre de publicacions dins l’1% més citat en cada camp
Aquest indicador mostra el volum de publicacions que es classifiquen com a altament citades a l’Essential Science Indicators (ESI) de Clarivate Analytics. Les publicacions altament citades a ESI són les que es col·loquen al top 1% anual en cadascuna de les 22 àrees de la Web of Science, tot tenint en compte les publicacions dels 10 darrers anys.
Aquest indicador es troba influït per la grandària de la institució.


Tipus: quantitatiu

Font: http://ipscience.thomsonreuters.com/product/essential-science-indicators/
Excel·lència científica > Percentatge de publicacions dins l’1% més citat
Aquest indicador s’obté de dividir el número de publicacions científiques altament citades de cada universitat pel seu número total de publicacions. Mesura l’excel·lència i mostra quin percentatge de la producció científica d’una institució es col·loca entre les publicacions amb més impacte de tot el món. Aquest indicador no es veu influït per la grandària de la institució.

Tipus: quantitatiu

Font: http://ipscience.thomsonreuters.com/product/essential-science-indicators/
Reputació > Reputació de la recerca, àmbit mundial
Aquest indicador reflecteix els resultats dels últims cinc anys de l’Enquesta de Reputació Acadèmica que pregunta sobre les millors universitats de tot el món pel que fa a la recerca.

Tipus: quantitatiu

Font: Thomson Reuters
Reputació > Reputació de la recerca, àmbit regional
Aquest indicador reflecteix els resultats dels últims cinc anys de l’Enquesta de Reputació Acadèmica que pregunta sobre les millors universitats de cada regió pel que fa a la recerca. En aquest cas el PDI enquestat és preguntat per la seva opinió sobre la recerca d’altres universitats de la seva mateixa regió. L’agrupació regional es fa seguint els criteris de classificació proposats per les Nacions Unides.

Tipus: quantitatiu

Font: Thomson Reuters http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm