• contactar
  • imprimir
  • inici

University Ranking by Academic Performance (URAP) 2015/2016


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Indicadors i pesos utilitzats en l'elaboració del rànquing

Taula d'indicadors

Àmbit Indicador Pes
Impacte de la Recerca Citacions 21%
Productivitat científica Nombre total de documents 10%
Productivitat científica actual Nombre d’articles 21%
Qualitat de la recerca Impacte dels articles 18%
Impacte de les citacions 15%
Reconeixement internacional Col·laboració internacional 15%

Descripció dels indicadors

Impacte de la Recerca > Citacions
Mesura l'impacte de la recerca considerant el nombre total de citacions rebudes entre 2011 i 2013 pels articles publicats a la WoS durant aquest mateix període.

Tipus: quantitatiu

Font: Web of Science http://www.isiknowledge.com/ InCites http://researchanalytics.thomsonreuters.com/incites
Productivitat científica > Nombre total de documents
Mesura la productivitat científica de la institució, tot considerant tots els tipus de documents publicats a la WoS entre el 2011 i el 2013.

Tipus: quantitatiu

Font: Web of Science http://www.isiknowledge.com/
Productivitat científica actual > Nombre d’articles
Mesura la productivitat científica recent, considerant els articles publicats el 2013 a la WoS i llistats a InCites. Considera els tipus de publicacions: articles, reviews i notes.

Tipus: quantitatiu

Font: Web of Science http://www.isiknowledge.com/ InCites http://researchanalytics.thomsonreuters.com/incites
Qualitat de la recerca > Impacte dels articles
Mesura la productivitat científica corregida pel CPP –citacions per publicació- normalitzat de la institució, en relació al CPP mundial en 23 àrees temàtiques, entre 2011 i 2013.
La ràtio entre el CPP de la institució i el CPP mundial indica si la institució es troba situada pel damunt o per sota de la mitjana mundial de cada àrea.
Aquesta ràtio es multiplica pel nombre de publicacions en aquell camp i després es fa el sumatori dels 23 camps analitzats.


Tipus: quantitatiu

Font: Web of Science: http://www.isiknowledge.com/ InCites http://researchanalytics.thomsonreuters.com/incites
Qualitat de la recerca > Impacte de les citacions
Mesura l'impacte científic corregit pel CPP normalitzat de la institució, en relació al CPP mundial en 23 àrees temàtiques, entre 2011 i 2013.
La ràtio entre el CPP de la institució i el CPP mundial indica si la institució es troba situada pel damunt o per sota de la mitjana mundial de cada àrea.
Aquesta ràtio es multiplica pel nombre de citacions en aquell camp i després es fa el sumatori dels 23 camps analitzats.


Tipus: quantitatiu

Font: Web of Science: http://www.isiknowledge.com/ InCites http://researchanalytics.thomsonreuters.com/incites
Reconeixement internacional > Col·laboració internacional
Mesura el reconeixement mundial de la universitat a partir del número de publicacions aparegudes entre el 2011 i el 2013, i fetes en col·laboració amb universitats estrangeres.

Tipus: quantitatiu

Font: Web of Science http://www.isiknowledge.com/ InCites http://researchanalytics.thomsonreuters.com/incites