• contactar
  • imprimir
  • inici

University Ranking by Academic Performance (URAP) 2013/2014


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Indicadors i pesos utilitzats en l'elaboració del rànquing

Taula d'indicadors

Àmbit Pes Àmbit Indicador Pes
Impacte de la Recerca 21% Citacions 21%
Productivitat científica 10% Nombre total de documents 10%
Productivitat científica actual 21% Nombre d’articles 21%
Qualitat de la recerca 33% Factor d’impacte de les revistes on publica 18%
Factor d’impacte de les revistes des d’on s’és citat 15%
Reconeixement internacional 15% Col•laboració internacional 15%

Descripció dels indicadors

Impacte de la Recerca > Citacions
Aquest indicador considera el nombre total de citacions rebudes el 2012 provinents d’articles publicats entre 2008 i 2012. D’aquest còmput en queden excloses les autocitacions.

Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/
Productivitat científica > Nombre total de documents
Aquest indicador vol mesurar la sostenibilitat i continuïtat de la productivitat científica de la institució tot considerant el global de tot tipus de publicacions científiques (ponències, ressenyes...) a més dels articles publicats l’any anterior al d’inici de l’edició, en aquest cas el 2012.

Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/
Productivitat científica actual > Nombre d’articles
Aquest indicador considera el nombre d’articles publicats l’any anterior a l’edició, en aquest cas el 2012.

Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/
Qualitat de la recerca > Factor d’impacte de les revistes on publica
Aquest indicador vol mesurar l’impacte científic considerant la suma dels factors d’impacte de les revistes en les que la institució ha publicat articles entre 2008 i 2012. Els valors del factor d’impacte s’obtenen a partir del Journal Citation Reports (JCR).

Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/ http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=2BHCa8KAu52d6RwA8ie
Qualitat de la recerca > Factor d’impacte de les revistes des d’on s’és citat
Aquest indicador vol mesurar l’impacte de les citacions rebudes, a partir del factor d’impacte de les revistes on es publiquen els articles des dels que la institució és citada. Els valors del factor d’impacte s’obtenen a partir del Journal Citation Reprots (JCR).

Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/ http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=2BHCa8KAu52d6RwA8ie
Reconeixement internacional > Col•laboració internacional
Aquest indicador vol mesurar el reconeixement mundial de la universitat a partir del número de publicacions aparegudes entre el 2008 i el 2012, fetes en col•laboració amb universitats estrangeres.

Tipus: quantitatiu

Font: http://www.isiknowledge.com/