• contactar
  • imprimir
  • inici

Times Higher Education (THE) Young University Rankings Edició del 2020


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Indicadors i pesos utilitzats en l'elaboració del rànquing

Taula d'indicadors

Àmbit Indicador Pes
Citacions: influència de la recerca Impacte de les citacions 30%
Ensenyament: entorn d’aprenentatge Enquesta de reputació de l’ensenyament 10%
Títols de doctorat concedits, per número de PDI 8%
Ràtio d’estudiants per PDI 6%
Ràtio ingressos institució per nombre de PDI 3%
Ràtio entre nombre de titulats de doctorat i nombre de titulats de grau 3%
Innovació: ingressos per transferència del coneix. Ingressos provinents del sector industrial per PDI 2.5%
Internac.: personal, estudiants i recerca Ràtio entre personal estranger i personal autòcton 2.5%
Ràtio entre estudiants estrangers i estudiants autòctons 2.5%
Ràtio de coautoria internacional a les publicacions científiques 2.5%
Recerca: volum, ingressos i reputació Enquesta de reputació de la recerca 12%
Ingressos per recerca per PDI 9%
Documents científics publicats per PDI 9%

Descripció dels indicadors

Citacions: influència de la recerca > Impacte de les citacions
La influència de la recerca d’una universitat, mesurada a través del número de vegades que les seves publicacions són citades pels experts acadèmics, és l’indicador amb més pes específic en aquest rànking. Aquesta ponderació reflecteix el relativament alt nivell de confiança que la comunitat acadèmica atorga a aquesta variable com a representativa de la qualitat de la recerca. I tot i que en alguns casos aquesta identificació resulta controvertida, existeix una clara evidència de que hi ha una forta correlació entre el número de citacions i la producció científica.

El número de citacions es pondera per àrea temàtica per tal de reflectir les variacions en el volum de cites entre diferents àrees (per exemple, les publicacions en Ciències de la Vida tendeixen a ser més citades que les de Ciències Socials), de manera el nombre de citacions de cada publicació es compara amb la mitjana de citacions que reben les publicacions de la mateixa àrea temàtica i període temporal.


Tipus: quantitatiu

Font: http://www.scopus.com/home.url
Ensenyament: entorn d’aprenentatge > Enquesta de reputació de l’ensenyament
És el principal indicador d’aquest àmbit, pel que fa a pes ponderat. L’enquesta es porta a terme per l’empresa Thomson Reuters i examina el prestigi percebut de les institucions. Segons els autors, l’elevat nombre de respostes rebudes és estadísticament significativa de l’educació superior a nivell mundial, tant geogràficament com temàticament.

Tipus: qualitatiu

Font: Times Higher Education - Clarivate Analytics
Ensenyament: entorn d’aprenentatge > Títols de doctorat concedits, per número de PDI
Ràtio entre el número de títols de doctorat concedits per una institució i el número de PDI, per tal de normalitzar l’indicador segons la grandària de la institució. A més de donar una idea de com una institució es compromet a preparar la pròxima generació d’acadèmics, també el fet que hi hagi una alta proporció d’estudiants de doctorat ens suggereix que el seu ensenyament d’alt nivell resultarà atractiu i beneficiós per a la formació dels seus titulats.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Ensenyament: entorn d’aprenentatge > Ràtio d’estudiants per PDI
Aquesta variable és utilitzada a mode d’indicador de la qualitat de l’ensenyament, donat que es considera que com més baixa sigui la ràtio d’estudiants per PDI, més gran serà l’atenció que aquests puguin rebre per part dels docents. Donat que la validesa o idoneïtat d’aquest indicador per a mesurar la qualitat de la docència genera algunes reserves, el seu pes ponderat, en el conjunt d’indicadors, és relativament baix.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Ensenyament: entorn d’aprenentatge > Ràtio ingressos institució per nombre de PDI
Aquesta xifra indica el nivell general d’una institució, al temps que aporta una visió de l’abast de les infraestructures i instal•lacions a disposició del personal i dels estudiants. El valor s'ha ajustat segons la paritat de poder adquisitiu per tal de que les dades de tots els països puguin ser comparables.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Ensenyament: entorn d’aprenentatge > Ràtio entre nombre de titulats de doctorat i nombre de titulats de grau
Aquest indicador es recolza en la creença de que les institucions amb una elevada densitat d’estudiants de recerca són més “intensives” en la generació de coneixements, i que la presència d’una activa comunitat de postgraduats és també un bon marcador d’un entorn d’ensenyament enfocat a la recerca dirigida, el qual serà ben valorat tant pels estudiants de postgrau com pels de grau.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Innovació: ingressos per transferència del coneix. > Ingressos provinents del sector industrial per PDI
Segons els autors, la col•laboració de la universitat amb l’empresa a través de la transferència del coneixement (innovacions, invencions, serveis de consultoria, etc.) és una de les activitats importants de la mateixa coneguda sovint amb el nom de “tercera missió”, al costat de la docència i la recerca.

Aquesta categoria busca donar compte de la transferència de coneixement de la institució a partir del nombre d’ingressos que provenen del sector industrial, ponderat pel nombre total de PDI.

L’indicador suggereix el grau amb què l’entorn industrial està disposat a pagar per la recerca, així com la capacitat que té una institució per atreure finançament del mercat, aspecte que és considerat com un indicador significatiu de la qualitat de la seva recerca.

No obstant això, donat que les xifres proporcionades per les institucions per a aquest indicador van ser molt desiguals, s’assigna a aquesta categoria un pes específic relativament baix.


Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Internac.: personal, estudiants i recerca > Ràtio entre personal estranger i personal autòcton
L’habilitat d’una Universitat per atreure el millor personal de tot el món és clau per al seu èxit. I donat que es considera que el mercat laboral per a personal acadèmic i administratiu és d’abast internacional, aquest indicador posaria en evidència la competitivitat mundial de la institució.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Internac.: personal, estudiants i recerca > Ràtio entre estudiants estrangers i estudiants autòctons
Com abans s'explicava per al personal, la ràtio entre estudiants estrangers i estudiants autòctons també es considera un bon indicador de la competitivitat mundial i del compromís de la institució amb la globalització.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Internac.: personal, estudiants i recerca > Ràtio de coautoria internacional a les publicacions científiques
Aquest indicador, relacionat amb la perspectiva internacional de la institució, mesura la proporció de documents científics publicats que tenen un co-autor internacional, si més no. Vol posar en evidència en quina mesura el PDI d’una institució col•labora amb col•legues internacionals en projectes de recerca.

Tipus: quantitatiu

Font: http://www.scopus.com/home.url
Recerca: volum, ingressos i reputació > Enquesta de reputació de la recerca
El nivell de confiança d’aquest indicador és major que el de l’enquesta sobre la reputació de l’ensenyament, donat que els acadèmics tendeixen a ser més bons coneixedors del prestigi de la recerca portada a terme per diferents departaments dins de l’àmbit de la serva especialitat que no pas de la qualitat de l’ensenyament d’altres institucions. És per aquest motiu que a aquest indicador se li ha donat un pes ponderat més elevat que a l’enquesta sobre el prestigi de l’ensenyament.

Tipus: qualitatiu

Font: Times Higher Education - Clarivate Analytics
Recerca: volum, ingressos i reputació > Ingressos per recerca per PDI
Aquesta mesura és una mica controvertida donat que pot estar molt influenciada per la política nacional i per les circumstàncies econòmiques. No obstant això, el consideren un indicador vàlid tenint en compte que, per una banda, el volum de diners destinats a la recerca és un element clau per al desenvolupament d’una recerca a nivell mundial i que, per una altra banda, bona part d’aquests ingressos hauran estat obtinguts a través de mecanismes de competència entre projectes, que s’hauran resolt per mitjà de sistemes d’avaluació per part d’altres experts en aquell camp (avaluació entre iguals). Aquest indicador s’ha normalitzat per camps per tal de contemplar el fet que, habitualment, una subvenció per a recerca en arts o humanitats serà menys substancial que una altra destinada a un projecte de ciències pures.

El valor s'ha ajustat segons la paritat de poder adquisitiu per tal de que les dades de tots els països puguin ser comparables.


Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Recerca: volum, ingressos i reputació > Documents científics publicats per PDI
Amb aquest indicador de la productivitat científica, es comptabilitza el número de documents publicats per la institució, a les revistes acadèmiques indexades a la base de dades Web of Knowledge, de Thomson Reuters, normalitzats per la seva grandària, a partir del nombre de PDI.

Tipus: quantitatiu

Font: http://www.scopus.com/home.url