• contactar
  • imprimir
  • inici

QS Top 150 under 50 Darrera actualització edició 2021


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Indicadors i pesos utilitzats en l'elaboració del rànquing

Taula d'indicadors

Àmbit Indicador Pes
Internacionalització PDI estranger 5%
Estudiants estrangers 5%
Qualitat docència Ràtio PDI per estudiants 20%
Recerca Citacions per PDI 20%
Reputació Index de reputació entre els acadèmics 40%
Index de reputació entre els ocupadors 10%

Descripció dels indicadors

Internacionalització > PDI estranger
En el context de la globalització, la migració internacional d’estudiants i PDI és una tendència important a l’educació superior En aquest marc, la reputació internacional és un component bàsic dels rànquings, com millor sigui la valoració, major serà la proporció d’estudiants i PDI estrangers que atregui la institució.

Aquest indicador es mesura fent la proporció entre el número de PDI de nacionalitat estrangera i el número total de PDI equivalent a temps complert.


Tipus: quantitatiu
Internacionalització > Estudiants estrangers
Com abans, es considera que aquest indicador és una mesura de la reputació internacional de la institució, de manera que com millor sigui la valoració, major serà la proporció d’estudiants i PDI estrangers que aquesta atregui.

Ara per ara, aquest indicador es mesura tenint en compte la proporció entre el número d’estudiants de nacionalitat estrangera i el número total d’estudiants equivalent a temps complert.


Tipus: quantitatiu
Qualitat docència > Ràtio PDI per estudiants
El número de PDI per cada 100 estudiants és, segons QS, l’únic indicador global comparable que es troba disponible per a mesurar objectivament la qualitat de la docència.

Per a calcular aquest indicador s’han tingut en compte dues dades: El número d’estudiants equivalent a temps complert i el número de PDI a equivalent a temps complert.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucions, Ministeris i/o Agències Nacionals, entre altres.
Recerca > Citacions per PDI
El nombre de citacions per PDI, sempre que d’alguna manera es tingui en compte la grandària de la institució, és una de les mesures més àmpliament acceptades de la fortalesa de la recerca.

Si bé és habitual que s’adopti la mesura de citació per document, QS ha adoptat la mesura de citació per PDI.

Per a calcular aquest indicador, QS té en compte dos conjunts de dades: el total de citacions durant els últims cinc anys i el número de PDI equivalent a temps complert.


Tipus: quantitatiu

Font: Base de dades Scopus, http://www.scopus.com/home.url
Reputació > Index de reputació entre els acadèmics
És la part central d’aquest rànquing i la que atreu més interès; pretén ser una aproximació a l’avaluació internacional de les universitats. Els resultats es basen en les respostes a una enquesta distribuïda a acadèmics de tot el món. Els enquestats són seleccionats a partir d’una sèrie de fonts, tenint en compte en el mostreig la seva disciplina i àrea geogràfica. L’enquesta està adaptada a la seva àrea de coneixement i geogràfica, si bé no tenen la possibilitat de votar a favor de la seva pròpia institució.

Tipus: qualitatiu
Reputació > Index de reputació entre els ocupadors
La majoria d’estudiants, un cop graduats busquen una ocupació, i la reputació de la seva universitat serà un element clau que les empreses tindran en compte.

Una aproximació a l’avaluació del prestigi en els rànquings nacionals és la ràtio d’ocupació, però hi ha dos motius pels quals aquest indicador no s’ha considerat adequat a nivell internacional. El primer d’ells és que donat que el rànquing QS tracta sobre les millors universitats del món, totes tenen una altíssima quota d’ocupació, de manera que aquesta ràtio no ofereix gaire llum o diferències en aquest sentit. El segon motiu és que a l’analitzar països diferents, els resultats poden reflectir les condicions econòmiques de cadascun, i no necessàriament la qualitat de la Institució. Per aquest motiu, enlloc de l’índex d’ocupació, es consulta als ocupadors sobre la qualitat dels graduats i les institucions


Tipus: qualitatiu