• contactar
  • imprimir
  • inici

El Mundo 2022


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Indicadors i pesos utilitzats en l'elaboració del rànquing

Taula d'indicadors

Àmbit Indicador Pes
Altres indicadors Altres indicadors 10%
Demanda Universitària Nombre d'alumnes 2%
Nota de tall i places ofertades 2%
Informació de context Nombre de projectes d'investigació en curs 2%
Nombre d'idiomes ofertat 2%
Programes d'estudi a l'estranger 2%
Preu per crèdit 2%
Espai Europeu d'Educació Superior 2%
Pla d'Estudis Nombre de crèdits totals i estructura dels plans d'estudi 2%
Nombre de crèdits pràctics/teòrics 2%
Oferta optativa de la titulació 2%
Crèdits pràctics en empreses 2%
Docència 2%
Prestigi Qüestionari a professors 40%
Recursos físics Llocs en aules/nombre d'alumnes 2%
Llocs en laboratoris/nombre d'alumnes 2%
Llocs en biblioteques/nombre d'alumnes 2%
Nombre d'exemplars en biblioteca 2%
Nombre de llocs en aules informàtiques/nombre d'alumnes 2%
Tipus de connexió a Internet 2%
Recursos Humans Proporció d'estudiants en relació al PDI 2%
Despesa corrent per alumne matriculat 2%
Resultats Taxa d'abandonament 2%
Taxa de graduació 2%
Durada mitjana dels estudis 2%
Taxa de participació de professors en projectes de recerca 2%
Producció de doctors 2%

Descripció dels indicadors

Altres indicadors > Altres indicadors
A més de la informació de la universitat i els seus docents, es té en consideració estudis externs, com resultats en rànkings internacionals, informes de l'ANECA, memòries d'autoavaluació del propi centre, o resultats d'informes d'universitats espanyoles, entre altres.

Tipus: qualitatiu

Font: Fonts vàries
Demanda Universitària > Nombre d'alumnes
Dóna la mesura de la dimensió d'un centre, i també de la seva demanda social.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Demanda Universitària > Nota de tall i places ofertades
Nota de tall i nombre de places previstes per aquest curs.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Informació de context > Nombre de projectes d'investigació en curs
Aquest factor explica la quantitat de la producció investigadora del centre.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Informació de context > Nombre d'idiomes ofertat
El domini de segones llengues és important pels titulats d'avui en dia; es valora també la facilitat que dóna el centre per estudiar-les.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Informació de context > Programes d'estudi a l'estranger
Els acords internacionals fomenten la mobilitat estudiantil i, per tant, l'aprenentatge.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Informació de context > Preu per crèdit
Segons els autors, la formació ha d'estar en consonància amb el preu, sobretot en el cas de les universitats privades.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Informació de context > Espai Europeu d'Educació Superior
Com ha encarat la Facultat el procés de canvis? Quin és el seu compromís front al nou model d'universitat?

Tipus: qualitatiu

Font: La pròpia institució
Pla d'Estudis > Nombre de crèdits totals i estructura dels plans d'estudi
Evidencia la composició, estructura i durada de cada pla.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Pla d'Estudis > Nombre de crèdits pràctics/teòrics
Importància de la docència pràctica en el pla d'estudis de cara a la inserció laboral futura.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Pla d'Estudis > Oferta optativa de la titulació
Aquesta variable possibilita conèixer la flexibilitat curricular.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Pla d'Estudis > Crèdits pràctics en empreses
La formació pràctica obligatòria complementa decisivament l'aprenentatge de l'alumnat.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Pla d'Estudis > Docència
Metodologia i la seva importància, adaptació als nous paràmetres de l'EEES, possibilitat que l'alumne avaluï al professor, etc.

Tipus: qualitatiu

Font: La pròpia institució
Prestigi > Qüestionari a professors
En una enquesta voluntària,anònima i aleatòria, els docents valoren quins són els millors centres universitaris per impartir la seva titulació; quins són els punts forts i febles de la universitat; i ressenyen les principals línies de recerca dels departaments que coneixen o dels que formen part.

Tipus: qualitatiu

Font: La pròpia institució
Recursos físics > Llocs en aules/nombre d'alumnes
Grau d'ocupació de les aules i disponibilitat.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Recursos físics > Llocs en laboratoris/nombre d'alumnes
Correcta equipació i nombre dels espais destinats a l'ensenyament pràctic.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Recursos físics > Llocs en biblioteques/nombre d'alumnes
Oferta per cada estudiant.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Recursos físics > Nombre d'exemplars en biblioteca
Dotació de les biblioteques.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Recursos físics > Nombre de llocs en aules informàtiques/nombre d'alumnes
Incorporació de les noves tecnologies a la Facultat.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Recursos físics > Tipus de connexió a Internet
Moltes universitats compten al campus amb connexió inalàmbrica.

Tipus: qualitatiu

Font: La pròpia institució
Recursos Humans > Proporció d'estudiants en relació al PDI
Una adequada mitjana permet una bona docència i evidència una disponibilitat de recursos.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Recursos Humans > Despesa corrent per alumne matriculat
Esforç pressupostari i recursos invertits.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Resultats > Taxa d'abandonament
Aquest indicador de rendiment acadèmic expressa el fracàs en termes d'abandonament de la titulació.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Resultats > Taxa de graduació
Mesura el nombre de titulats en relació amb el de matriculats.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Resultats > Durada mitjana dels estudis
Aquest factor analitza l'eficiència productiva d'una institució en relació amb els alumnes graduats.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Resultats > Taxa de participació de professors en projectes de recerca
Mostra la implicació del professorat en la recerca dels seus departaments.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució
Resultats > Producció de doctors
Mesura el nombre de tesis llegides cada any en relació amb els matriculats a cursos de Tercer Cicle.

Tipus: quantitatiu

Font: La pròpia institució