• contactar
  • imprimir
  • inici

U-Multirank Edició del 2016


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Indicadors i pesos utilitzats en l'elaboració del rànquing

Taula d'indicadors

Àmbit Indicador
Compromís amb el territori Titulats de Grau que treballen a la regió
Titulats de Màster que treballen a la regió
Estudiants realitzant pràctiques d’empresa a la regió
Co-publicacions amb agents de l’àmbit regional
Ingressos provinents de fonts regionals (més enllà de les subvencions governamentals principals)
Ensenyament i Aprenentatge Rati de graduació (estudis de Grau)
Rati de graduació (estudis de Màster)
Graduacions en el temps previst (estudis de Grau)
Graduacions en el temps previst (estudis de Màster)
Rati d’estudiants per PDI
PDI amb el grau de doctor
Contacte amb el món de treball (estudis de Grau)
Contacte amb el món del treball (estudis de Màster)
Satisfacció global amb l’experiència d’aprenentatge
Satisfacció amb la qualitat dels cursos i de l’ensenyament
Satisfacció amb l’organització dels programes
Satisfacció amb el contacte amb els professors
Satisfacció amb la inclusió de pràctiques externes
Satisfacció amb els serveis bibliotecaris
Satisfacció amb la qualitat dels laboratoris
Satisfacció amb les eines TIC facilitades
Satisfacció amb els espais de docència
Orientació internacional Estudis de Grau en llengua estrangera
Estudis de Màster en llengua estrangera
Mobilitat d’estudiants
PDI estranger
Co-publicacions amb agents d’àmbit internacional
Titulats de doctorat estrangers
Estudis de Grau amb orientació internacional
Estudis de Màster amb orientació internacional
Oportunitats per estudiar fora
Subvencions de recerca internacionals
Recerca Rati de citacions
Número de publicacions (valors absoluts)
Número de publicacions (valors relatius per estudiants)
Ingressos externs per recerca (més enllà de les subvencions governamentals principals)
Producció científica en arts (més enllà de publicacions científiques: composicions musicals, etc.)
Publicacions altament citades
Publicacions interdisciplinars
Número de post-docs
Orientació de la docència basada en la recerca
Productivitat del doctorat
Transferència del coneixement Publicacions amb empreses
Ingressos provinents de recursos privats
Patents registrades (valors absoluts)
Patents registrades (valors relatius per estudiants)
Patents amb empreses
Spin-offs
Publicacions citades a les patents
Ingressos provinents de cursos de formació continuada

Descripció dels indicadors

Compromís amb el territori > Titulats de Grau que treballen a la regió
Percentatge de titulats de Grau que han trobat la seva primera feina a la mateixa regió a la que s’ubicava la Universitat.
Aquest indicador apareix per defecte a les relacions a nivell d’Universitat, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo. No s’ofereix com a opció a la llista del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Compromís amb el territori > Titulats de Màster que treballen a la regió
Percentatge de titulats de Màster que han trobat la seva primera feina a la mateixa regió a la que s’ubicava la Universitat.
Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo en el cas de les llistes a nivell d’Universitat. En canvi, no s’ofereix com a opció a la llista del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Compromís amb el territori > Estudiants realitzant pràctiques d’empresa a la regió
Percentatge d’estudiants que han realitzat pràctiques en empreses a una empresa de la regió.
Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo en el cas de les llistes a nivell d’Universitat, en canvi, sí que s’ofereix per defecte a les llistes del camp de Matemàtiques, tot i que existeix la possibilitat de desactivar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Compromís amb el territori > Co-publicacions amb agents de l’àmbit regional
Percentatge de publicacions de recerca de la institució de les que un altre autor, si més no, és de la mateixa regió. En aquest cas s’entén per regió que es trobi a una distància màxima de 50 km de la universitat.
Aquest indicador apareix per defecte a les relacions a nivell d’Universitat, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo. Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo en el cas de la relació del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Llicència de la Web of Science del Centre for Science and Technology Studies de la Leiden University (Holanda) http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2EMDDOFRSonv7ECIxM&preferencesSaved=
Compromís amb el territori > Ingressos provinents de fonts regionals (més enllà de les subvencions governamentals principals)
Proporció dels ingressos (més enllà de les subvencions governamentals principals) que provenen de fonts regionals (ex.: de la indústria, d’organitzacions privades, d’entitats sense ànim de lucre, etc.).
Aquest indicador apareix per defecte a les relacions a nivell d’Universitat, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo. Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo en el cas de la relació del camp de Matemàtiques


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Ensenyament i Aprenentatge > Rati de graduació (estudis de Grau)
Percentatge d’estudiants de nou accés que han completat amb èxit els seus estudis de Grau.
Aquest indicador apareix per defecte a les relacions a nivell d’Universitat, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo. No s’ofereix com a opció a la llista del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Ensenyament i Aprenentatge > Rati de graduació (estudis de Màster)
Percentatge d’estudiants de nou accés que han completat amb èxit els seus estudis de Màster.
Aquest indicador apareix per defecte a les relacions a nivell d’Universitat, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo. No s’ofereix com a opció a la llista del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Ensenyament i Aprenentatge > Graduacions en el temps previst (estudis de Grau)
Percentatge de graduats que obtenen el títol de Grau dins del temps previst a la normativa vigent.
Aquest indicador apareix per defecte tant a les relacions a nivell d’Universitat com a les del camp de Matemàtiques, si bé existeix la possibilitat de desactivar-los.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Ensenyament i Aprenentatge > Graduacions en el temps previst (estudis de Màster)
Percentatge de titulats que obtenen el títol de Màster dins del temps previst a la normativa vigent.
Aquest indicador apareix per defecte a les relacions a nivell d’Universitat, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo. Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo en el cas de les relacions del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Ensenyament i Aprenentatge > Rati d’estudiants per PDI
Nombre total d’estudiants partit pel nombre total de PDI.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. S’ofereix, en canvi, per defecte a la relació del camp de Matemàtiques, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Ensenyament i Aprenentatge > PDI amb el grau de doctor
Percentatge de PDI que té el grau de doctor.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. S’ofereix, en canvi, per defecte a la relació del camp de Matemàtiques, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Ensenyament i Aprenentatge > Contacte amb el món de treball (estudis de Grau)
Aquest indicador és una mesura composta que considera tres variables referides als estudis de Grau: 1. Inclusió de pràctiques en empreses en el pla d’estudis. 2. Percentatge d’estudiants que realitzen pràctiques en empreses. 3. Enseyament realitzat per professionals de fora de la universitat.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. S’ofereix, en canvi, per defecte a les relació del camp de Matemàtiques, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Ensenyament i Aprenentatge > Contacte amb el món del treball (estudis de Màster)
Aquest indicador és una mesura composta que considera tres variables referides als estudis de Grau: 1. Inclusió de pràctiques en empreses en el pla d’estudis. 2. Percentatge d’estudiants que realitzen pràctiques en empreses. 3. Enseyament realitzat per professionals de fora de la universitat.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. A les relacions del camp de Matemàtiques no apareix per defecte però existeix la possibilitat d’activar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Ensenyament i Aprenentatge > Satisfacció global amb l’experiència d’aprenentatge
Valoració de la qualitat del conjunt de l’experiència d’aprenentatge, a partir de la informació obtinguda a una enquesta de satisfacció als estudiants.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. S’ofereix, en canvi, per defecte a la relació del camp de Matemàtiques, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Ensenyament i Aprenentatge > Satisfacció amb la qualitat dels cursos i de l’ensenyament
Valoració de la qualitat dels cursos i de l’ensenyament rebut, a partir de la informació obtinguda a una enquesta de satisfacció dels estudiants.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. S’ofereix, en canvi, per defecte a les relacions del camp de Matemàtiques, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Ensenyament i Aprenentatge > Satisfacció amb l’organització dels programes
Valoració de l’organització del programa d’estudis, a partir de la informació obtinguda a una enquesta de satisfacció als estudiants.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. S’ofereix, en canvi, per defecte a les relacions del camp de Matemàtiques, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Ensenyament i Aprenentatge > Satisfacció amb el contacte amb els professors
Valoració del feedback donat pels professors, a partir de la informació obtinguda a una enquesta de satisfacció dels estudiants.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. S’ofereix, en canvi, per defecte a les relacions del camp de Matemàtiques, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Ensenyament i Aprenentatge > Satisfacció amb la inclusió de pràctiques externes
Valoració sobre la inclusió d’experiència professional i d’elements vinculats a les pràctiques laborals, a partir de la informació obtinguda a una enquesta de satisfacció dels estudiants.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. A les relacions del camp de Matemàtiques no apareix per defecte però existeix la possibilitat d’activar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Ensenyament i Aprenentatge > Satisfacció amb els serveis bibliotecaris
Valoració de la qualitat dels serveis de biblioteques facilitats als estudiants, a partir de la informació obtinguda a una enquesta de satisfacció dels estudiants.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. No apareix per defecte a la relació pel camp de Matemàtiques, si bé existeix la possibilitat d'activar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Ensenyament i Aprenentatge > Satisfacció amb la qualitat dels laboratoris
Valoració de la qualitat dels laboratoris posats a disposició dels estudiants, a partir de la informació obtinguda a una enquesta de satisfacció dels estudiants.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. A les relacions del camp de Matemàtiques no apareix per defecte però existeix la possibilitat d’activar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Ensenyament i Aprenentatge > Satisfacció amb les eines TIC facilitades
Valoració de la qualitat dels serveis TIC facilitats als estudiants, a partir de la informació obtinguda a una enquesta de satisfacció dels estudiants.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. S’ofereix, en canvi, per defecte a les relacions pel camp de Matemàtiques, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Ensenyament i Aprenentatge > Satisfacció amb els espais de docència
Valoració de les instal·lacions dedicades a la docència (aules, seminaris... ) a partir de la informació obtinguda a una enquesta de satisfacció dels estudiants.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. A les relacions del camp de Matemàtiques no apareix per defecte però existeix la possibilitat d’activar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Orientació internacional > Estudis de Grau en llengua estrangera
Percentatge de programes de Grau que s’ofereixen en llengua estrangera.
Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo en el cas de les llistes a nivell d’Universitat. En canvi, no s’ofereix com a opció a la llista del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Orientació internacional > Estudis de Màster en llengua estrangera
Percentatge de programes de Màster que s’ofereixen en llengua estrangera.
Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo en el cas de les llistes a nivell d’Universitat. En canvi, no s’ofereix com a opció a la llista del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Orientació internacional > Mobilitat d’estudiants
Indicador compost que considera tres variables: estudiants incoming, estudiants outgoing i estudiants matriculats a programes de dobles titulacions.
Aquest indicador apareix per defecte a les relacions a nivell d’Universitat, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo. No s’ofereix com a opció a la llista del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Orientació internacional > PDI estranger
Percentatge del PDI amb ciutadania estrangera.
Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo en el cas de les llistes a nivell d’Universitat. En canvi, no s’ofereix com a opció a la llista del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Orientació internacional > Co-publicacions amb agents d’àmbit internacional
Percentatge de publicacions de recerca de la institució a les que un dels autors, si més no, és d’un altre país.
Aquest indicador apareix per defecte a les relacions a nivell d’Universitat, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo. Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo en el cas de la relació de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Llicència de la Web of Science del Centre for Science and Technology Studies de la Leiden University (Holanda) http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2EMDDOFRSonv7ECIxM&preferencesSaved=
Orientació internacional > Titulats de doctorat estrangers
Percentatge de títols de doctor obtinguts per doctorands estrangers.
Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo tant en el cas de les relacions a nivell d’Universitat com en el camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Orientació internacional > Estudis de Grau amb orientació internacional
Mesura composta que té en compte quatre variables: 1. Existència de programes de doble titulació. 2. Inclusió en el programa de períodes d’estudi a l’estranger. 3. Percentatge d’estudiants internacionals (propis i d’intercanvi). 4. Percentatge de PDI estranger.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. S’ofereix, en canvi, per defecte a la relació del camp de Matemàtiques, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Orientació internacional > Estudis de Màster amb orientació internacional
Mesura composta que té en compte quatre variables: 1. Existència de programes de doble titulació. 2. Inclusió en el programa de períodes d’estudi a l’estranger. 3. Percentatge d’estudiants internacionals (propis i d’intercanvi). 4. Percentatge de PDI estranger.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. A les relacions pel camp de Matemàtiques no apareix per defecte però existeix la possibilitat d’activar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Orientació internacional > Oportunitats per estudiar fora
Valoració de les oportunitats per estudiar fora, a partir de la informació obtinguda a una enquesta als estudiants.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. S’ofereix, en canvi, per defecte a la relació del camp de Matemàtiques, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Orientació internacional > Subvencions de recerca internacionals
Proporció dels ingressos externs de recerca (inclosos tant els públics com els privats) que provenen d’altres països.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. A les llistes del camp de Matemàtiques, si bé no s’ofereix per defecte, existeix la possibilitat d’activar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Recerca > Rati de citacions
Promig de vegades en que les publicacions de recerca d’una institució (durant el periode 2008-2011) són citades per altres investigacions, normalitzat a nivell mundial per aquell camp i any d’aparició de la publicació (impacte normalitzat - mitjana de citacions normalitzada).
Aquest indicador apareix per defecte a les relacions a nivell d’Universitat, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo. Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo en el cas de la relació del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Llicència de la Web of Science del Centre for Science and Technology Studies de la Leiden University (Holanda) http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2EMDDOFRSonv7ECIxM&preferencesSaved=
Recerca > Número de publicacions (valors absoluts)
Nombre de publicacions de recerca indexades a la base de dades Web of Science en les que un autor, si més no, pertanyi a la universitat.
Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo tant en el cas de les relacions a nivell d’Universitat com en el camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Llicència de la Web of Science del Centre for Science and Technology Studies de la Leiden University (Holanda) http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2EMDDOFRSonv7ECIxM&preferencesSaved=
Recerca > Número de publicacions (valors relatius per estudiants)
Nombre de publicacions de recerca indexades a la base de dades Web of Science en les que un autor, si més no, pertanyi a la universitat i normalitzades després pel nombre d’estudiants.
Aquest indicador apareix per defecte a les relacions a nivell d’Universitat, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo. No s’ofereix com a opció a la llista del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Dades institucionals i llicència de la Web of Science del Centre for Science and Technology Studies de la Leiden University (Holanda) http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2EMDDOFRSonv7ECIxM&preferencesSaved=
Recerca > Ingressos externs per recerca (més enllà de les subvencions governamentals principals)
Ingressos de recerca que no formen part de les subvencions governamentals principals. Inclou subvencions de recerca per part d’agències, fundacions, consells de recerca i/o d’organitzacions benèfiques i sense ànim de lucre, tant nacionals com internacionals. Es mesura en 1.000€ per paritat del poder adquisitiu i en relació al nombre de PDI equivalent a temps complet.
Aquest indicador apareix per defecte a les relacions a nivell d’Universitat, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo. Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo en el cas de la relació del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Recerca > Producció científica en arts (més enllà de publicacions científiques: composicions musicals, etc.)
Nombre de produccions acadèmiques en arts, més enllà de publicacions científiques (composicions musicals, etc.) en relació al nombre de PDI a temps complet.
Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo en el cas de les llistes a nivell d’Universitat. En canvi, no s’ofereix com a opció a les llistes del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Recerca > Publicacions altament citades
Proporció de publicacions de la universitat que, en comparació amb altres del mateix camp i any, es troben dins del 10% més citat.
Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo tant en el cas de les relacions a nivell d’Universitat com en el camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Llicència de la Web of Science del Centre for Science and Technology Studies de la Leiden University (Holanda) http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2EMDDOFRSonv7ECIxM&preferencesSaved=
Recerca > Publicacions interdisciplinars
Grau amb el que les publicacions de la institució són citades per publicacions que pertanyen a altres disciplines científiques. Es considera que la multidisciplinarietat de la recerca és un reflex del seu caràcter innnovador.
Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo tant en el cas de les relacions a nivell d’Universitat com en les del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Llicència de la Web of Science del Centre for Science and Technology Studies de la Leiden University (Holanda) http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2EMDDOFRSonv7ECIxM&preferencesSaved=
Recerca > Número de post-docs
Nombre de llocs per a post-doctorats, en relació al nombre total de PDI.
Aquest indicador no apareix per defecte a la classificació general, si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo. A la classificació del camp de Matemàtiques no s'ofereix com a possibilitat.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Recerca > Orientació de la docència basada en la recerca
Mesura el grau amb que la docència està fonamentada en la recerca d’aquell camp, a partir de la informació obtinguda a una enquesta als estudiants.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. A les llistes del camp de Matemàtiques, si bé no s’ofereix per defecte, existeix la possibilitat d’activar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Recerca > Productivitat del doctorat
Nombre de tesis doctorals llegides en relació al nombre de PDI equivalent a temps complet.
Aquest indicador no s’ofereix com a opció a les llistes a nivell d’Universitat. A les llistes del camp de Matemàtiques, si bé no s’ofereix per defecte, existeix la possibilitat d’activar-lo.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Transferència del coneixement > Publicacions amb empreses
Percentatge de publicacions de recerca de la institució en les que a la llista d’autors es pot trobar una empresa i/o unitat d’R+D del sector privat.
Aquest indicador apareix per defecte a les relacions a nivell d’Universitat, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo. Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo en el cas de la relació del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Llicència de la Web of Science del Centre for Science and Technology Studies de la Leiden University (Holanda) http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2EMDDOFRSonv7ECIxM&preferencesSaved=
Transferència del coneixement > Ingressos provinents de recursos privats
Ingressos de recerca i transferència del coneixement que provenen de fons privades (incloses les organitzacions sense anim de lucre), excloses les taxes de matrícula. Es mesuren en 1.000€ per partitat de poder adquisitiu i en relació al nombre de PDI equivalent a temps complet.
Aquest indicador apareix per defecte a les relacions a nivell d’Universitat, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo. Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo en el cas de la relació del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Transferència del coneixement > Patents registrades (valors absoluts)
Nombre de patents assignades a (els inventors treballen a) la Universitat durant el periode 2001-2010.
Aquest indicador no apareix per defecte a la classificació general, si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo. No s'ofereix com a possibilitat a la classificació del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Llicència de l’EPO Worlwide Patent Statistical Database (PATSTAT) del Centre for Science and Technology Studies de la Leiden University (Holanda) http://www.epo.org/searching/subscription/raw/product-14-24.html
Transferència del coneixement > Patents registrades (valors relatius per estudiants)
Nombre de patents assignades a (els inventors treballen a) la Universitat durant el periode 2001-2010, per cada 1.000 estudiants.
Aquest indicador apareix per defecte a les relacions a nivell d’Universitat, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo. No s’ofereix com a opció a les llistes del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional i llicència de l’EPO Worlwide Patent Statistical Database (PATSTAT) del Centre for Science and Technology Studies de la Leiden University (Holanda) http://www.epo.org/searching/subscription/raw/product-14-24.html
Transferència del coneixement > Patents amb empreses
Percentatge de les patents registrades per la institució en les quals un dels sol·licitants, si més no, és una empresa privada.
Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo en el cas de les llistes a nivell d’Universitat. En canvi, no s’ofereix com a opció a la llista del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Llicència de l’EPO Worlwide Patent Statistical Database (PATSTAT) del Centre for Science and Technology Studies de la Leiden University (Holanda) http://www.epo.org/searching/subscription/raw/product-14-24.html
Transferència del coneixement > Spin-offs
Nombre d’spin-offs que ha creat recentment la institució, per cada 1.000 PDI equivalent a temps complet.
Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo en el cas de les llistes a nivell d’Universitat. En canvi, no s’ofereix com a opció a la llista del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional
Transferència del coneixement > Publicacions citades a les patents
Percentatge de les publicacions de recerca de la institució que han estat citades per, si més no, una patent internacional (inclosa a la base de dades PATSTAT).
Aquest indicador apareix per defecte a les relacions a nivell d’Universitat, si bé existeix la possibilitat de desactivar-lo. Aquest indicador no s’ofereix com a possibilitat a la relació del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Llicència de la Web of Science i de l’EPO Worlwide Patent Statistical Database (PATSTAT) del Centre for Science and Technology Studies de la Leiden University (Holanda) http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2EMDDOFRSonv7ECIxM&preferencesSaved=
http://www.epo.org/searching/subscription/raw/product-14-24.html
Transferència del coneixement > Ingressos provinents de cursos de formació continuada
Percentatge dels ingressos totals de la universitat que és generat per cursos de formació continuada.
Aquest indicador no apareix per defecte si bé s’ofereix la possibilitat d’activar-lo en el cas de les llistes a nivell d’Universitat. En canvi, no s’ofereix com a opció a la llista del camp de Matemàtiques.


Tipus: quantitatiu

Font: Institucional