• contactar
  • imprimir
  • inici

Academic Ranking of World Universities (ARWU - Shanghai Ranking) Edició del 2015


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Indicadors i pesos utilitzats en l'elaboració del rànquing

Avís: Aquesta relació d'indicadors i pesos és d'aplicació a la classificació general del rànquing. Per a les classificacions per disciplines/camps publicades fins l'edició 2015 i 2016, respectivament, els autors utilitzen un sistema d'avaluació diferent, que trobareu explicat a la pestanya "Metodologia" de l'edició que correspongui.

Taula d'indicadors

Àmbit Indicador Pes
Producció científica Articles publicats a Nature o Science 20%
Articles indexats a SCIE i SSCI 20%
Qualitat de l'ensenyament Titulats guardonats amb Premis Nobel o Fields Medals 10%
Qualitat del professorat Professorat guardonat amb Premis Nobel o Fields Medals 20%
Investigadors més citats 20%
Rendiment per càpita Rendiment acadèmic per càpita de la Institució 10%

Descripció dels indicadors

Producció científica > Articles publicats a Nature o Science
El número de documents publicats a Nature i Science els últims 5 anys. Per a distingir l’ordre d’afiliació de l’autor, s’assigna un pes del 100% per a l’afiliació principal, un 50% per a l’afiliació del primer autor (per a l’afiliació del segon autor si l’afiliació del primer autor és la mateixa que l’afiliació principal), un 25% per a la següent afiliació, i un 10% per a les altres. Només es té en compte la tipologia Articles.

En el cas d’institucions completament especialitzades en humanitats i ciències socials, aquest indicador no es considera i el seu pes és distribuït entre els altres indicadors.


Tipus: quantitatiu

Font: http://www.webofknowledge.com/
Producció científica > Articles indexats a SCIE i SSCI
El número total de documents indexats a la base de dades Science Citation Index-Expanded i a la Social Science Citation l'any anterior. Només es considera la tipologia Article. Quan es calcula el número total de documents per institució, els documents indexats a la Social Science Citation Index compten el doble.

Tipus: quantitatiu

Font: http://www.webofknowledge.com/
Qualitat de l'ensenyament > Titulats guardonats amb Premis Nobel o Fields Medals
Es consideren Alumni aquells que han obtingut un títol de Grau, Màster o Doctorat a la Institució. El valor de la puntuació s’escala en funció de l’any de graduació, entre un màxim de 100% pel període més recent i un mínim de 10% pel període de titulació més antic.

Tipus: quantitatiu

Font: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/all/ i http://www.mathunion.org/general/prizes/fields/prizewinners/
Qualitat del professorat > Professorat guardonat amb Premis Nobel o Fields Medals
Mesura el nombre total de personal d'una institució que ha guanyat el Premi Nobel de Física, Química, Medicina o Economia o bé la Medalla Fields de Matemàtiques. Es considera personal d'una institució aquells que treballen a la mateixa en el moment de guanyar el premi. S'estableixen diversos pesos ponderats, en funció del període en que s'ha guanyat el premi (entre 100 i 10%), de manera que, com més recent sigui, més pes ponderat li és assignat. Si el guanyador es troba afiliat a més d'una institució, cada institució rep la part proporcional d'aquesta puntuació. Si el premi és compartit per més d'una persona, s'assigna a cadascuna la seva part proporcional.

Tipus: quantitatiu

Font: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/all/ i http://www.mathunion.org/general/prizes/fields/prizewinners/
Qualitat del professorat > Investigadors més citats
Del 2003 al 2013 es va fer servir la llista d’Investigadors altament citats de Thomson Reuters corresponent a 2001, amb gairebé 6.000 recercaires. L’any 2014, Thomson Reuters ha tret una nova llista actualitzada amb una nova metodologia, que selecciona uns 3.000 investigadors. Per tal d’evitar fluctuacions elevades en el resultat d’aquest indicador entre els rànquings anteriors i l’actual i facilitar una transició més “suau”, es tenen en compte les dues llistes, amb un pes equivalent. El valor d’aquest indicador serà la suma de les puntuacions a les dues llistes. La puntuació relativa a l’antiga llista és la mateixa que la de l’edició 2013. La de la nova depèn dels resultats obtinguts per la institució, si bé cal tenir en compte que, per a aquesta última, només es té en compte la filiació principal de cada investigador altament citat.

Tipus: quantitatiu

Font: http://www.highlycited.com/ http://www.shanghairanking.com/pdf/score_on_hici_2015.pdf
Rendiment per càpita > Rendiment acadèmic per càpita de la Institució
S’obté tenint en compte les puntuacions ponderades dels altres cinc indicadors, dividides per la quantitat de personal acadèmic equivalent a temps complet. Si el nombre de personal acadèmic equivalent a temps complet de les institucions d'un país no es pot obtenir, s’utilitzen les puntuacions ponderades dels altres cinc indicadors.

Tipus: quantitatiu

Font: