• contactar
  • imprimir
  • inici

Reuters Top 100 Europe’s Most Innovative Universities Edició del 2019


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Indicadors i pesos utilitzats en l'elaboració del rànquing

Taula d'indicadors

Indicador Pes
Volum de patents 100%
Patents reeixides 100%
Patents internacionals 100%
Citacions a patents, per part d’altres patents 100%
Impacte de citacions a patents, provinents d’altres patents 50%
Percentatge de patents citades per altres patents 50%
Impacte de citacions a articles científics provinents de patents 100%
Impacte de citacions (a articles científics) provinents del sector empresarial 100%
Percentatge d’articles elaborats en col·laboració amb la indústria 100%
Número total de publicacions 100%

Descripció dels indicadors

> Volum de patents
Número de patents (famílies de patents) registrades per la institució. Vol mesurar quina part de la producció científica de la institució té, potencialment, un valor comercial. Només es consideren les patents registrades en la World Intellectual Property Organitzation (WIPO).

Tipus: quantitatiu

Font: Derwent World Patents Index, Derwent Innovations Index
> Patents reeixides
Rati entre el número de patents sol·licitades i el número de patents concedides durant el període analitzat.

Tipus: quantitatiu

Font: Derwent World Patents Index, Derwent Innovations Index
> Patents internacionals
Percentatge de patents per a les quals es va demanar cobertura amb les oficines d’US, Europa o Japó.

Tipus: quantitatiu

Font: Derwent World Patents Index, Derwent Innovations Index
> Citacions a patents, per part d’altres patents
Número de vegades que una patent ha estat citada per una altra patent.

Tipus: quantitatiu

Font: Patents citation index
> Impacte de citacions a patents, provinents d’altres patents
Mitjana de citacions rebudes d’altres patents. Atès que aquest indicador es troba força relacionat amb el següent, els dos es poderen per 0,5 (enlloc de 1) a l’hora d’obtenir la posició global.

Tipus: quantitatiu

Font: Patents citation index
> Percentatge de patents citades per altres patents
Percentatge de patents que han estat citades una o més vegades per altres patents. Atès que aquest indicador es troba força relacionat amb l’anterior, els dos es poderen per 0,5 (enlloc de 1) a l’hora d’obtenir la posició global.

Tipus: quantitatiu

Font: Patents citation index
> Impacte de citacions a articles científics provinents de patents
Mitjana de citacions que ha rebut un article per part de patents. Vol posar en evidència en quina mesura la recerca bàsica ha tingut influència i impacte en l’àmbit de la recerca aplicada al desenvolupament comercial.

Tipus: quantitatiu

Font: Patents Citation Index, Derwent World Patents Index, Web of Science Core Collection
> Impacte de citacions (a articles científics) provinents del sector empresarial
Citacions a articles científics provinents d’articles l’autoria dels quals correspon al sector industrial. Com abans, vol posar en evidència l’impacte que la recerca bàsica ha tingut en l’aplicada.

Tipus: quantitatiu

Font: Web of Science Core Collection
> Percentatge d’articles elaborats en col·laboració amb la indústria
Percentatge d’articles d’una institució que han estat elaborats amb un o més autors l’afiliació dels quals sigui una entitat empresarial.

Tipus: quantitatiu

Font: Web of Science Core Collection
> Número total de publicacions
Número total d’articles científics publicats per la universitat.

Tipus: quantitatiu

Font: Web of Science Core Collection