Planificació institucional i de les unitats
Índex cronològic i temàtic
La planificació, prèviament, i la rendició de comptes, després, formen part del bon fer de la UPC i de cada una de les actuacions que se'n deriven. Una bona planificació permet establir les prioritats dels objectius i les accions. Una avaluació permanent permet retre comptes del treball que es desenvolupa i continuar progressant en la millora i en la qualitat.

Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
info.gpaq@upc.edu

UPC. Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech