Les enquestes a l'estudiantat són una eina per a la millora i l'avaluació de la docència de la UPC, que es recull quadrimestralment a través de 2 instruments: les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat i les enquestes a l'estudiantat sobre les assignautres. L'objectiu és enquestar a la totalitat de l'estudiantat sobre la docència rebuda, tant en els estudis de Grau com de Màster.Serveixen:

  1. Per millorar l'activitat docent i de tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i desenvolupament de les assignatures.
  2. Com a indicadors de satisfacció pel seguiment i acreditacions de les titulacions.
  3. Com a indicadors d'avaluació del professorat:
  • Certificació de la seva activitat docent
  • Promoció (juntament amb altres indicadors)
  • Incentius econòmics (juntament amb altres indicadors)

A través d'aquesta aplicació,

 

INFORMACIÓ D'INTERÈS