PUNTS DE DIRECCIÓ I COORDINACIÓ (DIC)

El sistema de punts de l'activitat acadèmica és l'eina què s'ha dotat la Universitat Politècnica de Catalunya per reconèixer al PDI les activitats acadèmiques que duu a terme.

Els objectius del sistema de punts són:

L'activitat acadèmica de la UPC comprèn la docència, l'estudi, la recerca, el desenvolupament i la innovació, la transferència i la valoració del coneixement, i l'extensió universitària, així com les activitats de direcció i de coordinació que duu a terme el personal docent i investigador per contribuir-hi (Article 110 dels Estatuts de la UPC - Abast de l'activitat acadèmica).

Les activitats de Direcció i Coordinació (punts DiC) és una vessant de l'activitat acadèmica de la UPC. En la majoria dels casos, aquests punts corresponen a l'exercici de càrrecs acadèmics unipersonals o a la participació en òrgans de govern.

Per poder reconèixer i valorar les activitats DiC, prèviament s'han de comunicar. Aquesta aplicació permet informar de les activitats de Direcció i Coordinació, per part de les unitats acadèmiques, corresponent a:

  1. Òrgans Unipersonals d'Unitats Acadèmiques: comunicació de les persones que han ocupat els càrrecs unipersonals i del reconeixement (en punts) que han gaudit
  2. Òrgans Col·legiats de les Unitats Acadèmiques: comunicació de les persones que han estat membres dels següents òrgans (sempre i quan no sigui per l'exercici d'un càrrec unipersonal):

Documentació d'interès:

Calendari del procés: El procés d'introducció d'informació finalitza el 15 de juliol de 2018.