Complements de Gestió

Accés a l'aplicació

Informació relativa al Complement Econòmic de Gestió

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre de 2006, estableix les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que consisteixen en un complement addicional per mèrits de docència, recerca i de  gestió en el marc de les disponibilitats pressupostàries. Aquest complement es concreta en una quantia anual individual i consolidable, que assigna el Consell Social de cada universitat, a proposta del respectiu Consell de Govern d'aquesta i prèvia avaluació favorable d'AQU Catalunya.

Pel que fa al complement de gestió, l’esmentat decret, estableix que s'assignaran punts en funció dels càrrecs exercits. Segons la puntuació assolida, els sol·licitants es situaran en un dels quatre trams previstos, cadascun dels quals està associat a una retribució econòmica.

El Consell de Govern de data 24 d'octubre de 2018 va aprovar el document "Modificació de la normativa d’avaluació dels mèrits addicionals de gestió" amb l'objectiu d'establir els criteris de distribució de la borsa de punts assignada per la Direcció General d'Universitats i formalitzar el procediment de sol·licitud i els procediments, mecanismes i criteris d'avaluació que hauran de ser certificats per l'AQU Catalunya. Podeu consultar el document:

L'objectiu final és generar un certificat emès per la Universitat que permeti a l'interessat/ada iniciar la tramitació per sol·licitar, si escau, el complement addicional per mèrits de gestió previst al decret 405/2006 de 24 d'octubre de 2006. Un cop la universitat hagi avaluat el seu professorat, transmetrà a AQU Catalunya la llista de professors per certificar, d'acord amb un model d'informe i proposta, la característica principal del qual és que per a cadascuna de les persones sol·licitants s'emet la valoració (favorable/desfavorable) de les tasques de gestió.

Per tal de facilitar el procés s'ha dissenyat aquesta aplicació ad hoc que consta de dos mòduls. Un dirigit al professorat de la UPC que vol sol·licitar el complement i l'altre mòdul dirigit a les unitats acadèmiques per validar la informació que prèviament ha introduït el PDI.

Entre els dies 8 d'abril i 3 de maig de 2019, té accés a aquesta aplicació, segons preveu el Decret 405/2006, els següents col·lectius de professorat a temps complet:

Personal docent i investigador funcionari de carrera: catedràtic/a d'universitat, professorat titular d'universitat, catedràtic/a d'escola universitària i professorat titular d'escola universitària
Personal docent i investigador contractat: catedràtic/a, professorat agregat, professorat col·laborador permanent i professorat lector

Entre els dies 8 i 29 de maig de 2019, tenen accés a aquesta aplicació els responsables de validar la informació introduïda:

Directors/es, degans/deganes de centre docent, institut universitari de recerca i departament
Administradores/administradors d'unitat
Si els responsables de validar la informació creuen convenient que una altra persona tingui accés a l'aplicació, cal que ho indiquin per correu electrònic a info.trams@upc.edu indicant al subjecte "Complement de gestió - Alta d'un nou usuari"

El dia 3 de maig de 2019 és la data límit per verificar i, si s'escau, modificar i completar la informació; que figura a l'aplicació i fer el liurament de la sol·licitud al registre electrònic de la UPC..
A la taula adjunta podeu consultar el calendari complet de tot el procés.

Recordeu que podeu utilitzar l'adreça info.trams@upc.edu per fer-nos arribar els vostres comentaris o dubtes indicant al subjecte "Complement de gestió 2018".


Accés a l'aplicació