Complements Docents

Accés a l'aplicació

Normativa relativa al Complement Bàsic de Docència

PDI FUNCIONARI

El Reial Decret 1086/1989 i la posterior modificació de l’any 2000 (Reial Decret 74/2000) són les normatives estatals que emmarquen l’avaluació i el reconeixement de la docència exercida pel professorat en els últims 5 anys.

PDI CONTRACTAT

L'Article 29 del I Conveni Col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes emmarca l'avalució de la docència als efectes d’assolir el complement per mèrits de docència.

Normativa relativa al Complement Addicional de Docència

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, estableix les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que consisteixen en un complement addicional per mèrits de docència, recerca i per mèrits de gestió en el marc de les disponibilitats pressupostàries. Aquest complement es concreta en una quantia anual individual i consolidable, que assigna el Consell Social de cada universitat, a proposta del respectiu Consell de Govern d'aquesta i prèvia avaluació favorable d'AQU Catalunya.

Pel que fa al complement de docència, la seva avaluació es fa d'acord amb el model d'avaluació docent que recullen els Manuals d'Avaluació Docent de les universitats públiques catalanes, certificats per AQU Catalunya. Així mateix, i d'acord amb el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, correspon a AQU Catalunya certificar els informes d'avaluació dels mèrits docents emesos per part de les universitats públiques.

Per poder optar a l’avaluació docent a efectes de sol·licitud del complement addicional docent, cal complir les dues condicions que estableix AQU:

Convocatòria d'AQU Catalunya d'avaluació dels mèrits addicionals docents 2017.

Altra normativa relativa a l'avaluació de l'activitat docent

Actualització del manual d’avaluació docent aprovat per acord número 2017/05/07 del Consell de Govern.

Convocatòria 2017 del procés d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UPC.

Document aprovat pel Consell de Govern sobre l'actualització del sistema de punts de l’activitat acadèmica del PDI.

A TENIR EN COMPTE:

Consulteu la darrera versió del Calendari complet de tot el procés.
Situacions que comporten descàrrega docent dins del procés d'avaluació dels mèrits docents
Us podeu adreçar al GPAQ per correu electrònic a través de l'adreça info.trams@upc.edu per qualsevol consulta o aclariment.
La informació sobre aquest procés la trobareu al portal de personal https://portal.personal.upc.edu, i un cop dins haureu d’anar a informació general>Dedicació, avaluació i carrera acadèmica>Avaluació del PDI>Avaluació de la docència.


Accés a l'aplicació