Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,654,6%3,759,7%3,665%3,756,1%3,947,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  451,1%4,154,4%4,159,4%445,1%4,240%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  425,3%4,710,1%4,336,1%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,2100%3,9100%5100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,925,3%4,410,1%4,338,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  78,3%26,4%85,7%10,1%75%38,9%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  87%26,4%85,7%10,1%75%38,9%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  94,9%100%96,4%100%97,4%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  69,5%100%78,6%100%78,4%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,4100%5,4100%5,4100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  5,198,3%5,1100%5,1100%