Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,740,7%3,643%3,541,1%3,842,6%3,636,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  438,7%3,938,2%3,836,7%3,935,1%3,931,6%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,540%3,721,4%3,724%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,146,7%4,321,4%428%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  71,4%46,7%66,7%21,4%85,7%28%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  85,7%46,7%100%21,4%100%28%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  90%100%100%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  77,8%100%66,7%100%60%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,9100%4,3100%5,1100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4100%3,7100%3,8100%