Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,749,4%3,751,7%3,643,7%3,645,6%3,644,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,145%4,149,5%3,838%3,936,6%3,938,7%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,330,6%3,59,8%3,325%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%5100%4100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,535,4%3,410,6%3,626,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  62,3%36,1%61,5%10,6%71,4%26,9%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  56,6%36,1%46,2%10,6%64,3%26,9%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----91,8%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----62,7%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----397,3%