Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,549,6%3,638,8%3,642,4%3,526,3%3,635,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,945,4%438,7%3,834,4%3,821,6%3,829,8%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,528,6%--3,730,4%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,528,6%--4,526,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%28,6%--57,1%30,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%28,6%--85,7%30,4%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  92%100%95,2%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  60%100%38,1%100%50%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,2100%5,2100%5,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,8100%4,9100%6100%