Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,658,1%3,551,1%3,636%3,541,2%3,521,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  453,1%3,946,2%3,936,5%3,734,4%3,715,7%