Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,442%3,540%3,438%3,324,8%3,526,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,941,2%439,3%3,833,4%3,820,3%3,923,8%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,323,9%3,521,7%314,9%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%4,7100%4,5100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,628,4%3,823,1%3,719,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  63,2%28,4%67,6%23,8%66,7%19,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  63,2%28,4%79,4%23,8%66,7%19,1%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----89,5%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----43,9%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,1100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3,9100%