Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,541,4%3,736,6%3,938,3%3,340,4%3,735,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,737,5%433,9%4,133,7%3,533,8%3,829,7%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,132,5%4,313,8%4,512,2%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,1100%4,5100%5100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,232,5%413,8%4,512,2%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  84,6%32,5%100%13,8%100%12,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  61,5%32,5%50%13,8%100%12,2%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  90%100%80%100%83,3%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  70%100%80%100%61,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,5100%5,1100%5,1100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,6100%3,5100%3,6100%