Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,547,3%3,444,4%3,548,3%3,437,6%3,536,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,842,6%3,839,9%3,638,2%3,728,3%3,629,2%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,56,6%1,714,6%1,817%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,6100%4100%--

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,613,1%2,522,9%3,620,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%13,1%63,6%22,9%72,7%20,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%13,1%27,3%22,9%36,4%20,8%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  90,9%100%76,7%100%82,4%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  45,5%100%46,4%100%52,9%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,1100%4,6100%4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  2,5100%2,8100%2,9100%