Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,737,6%4,146,2%4,338,6%464,3%425%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,945,4%4,543,6%4,449,6%455,2%525%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --1,528,6%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,1100%4,3100%4,8100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,333,3%2,742,9%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%33,3%66,7%42,9%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  25%33,3%0%42,9%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  73,7%100%73,3%100%75%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  47,4%100%50%100%66,7%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,2100%4,8100%6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,3100%3,4100%4100%