Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,839,4%3,646,4%3,839,1%3,735,5%3,739,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,137,3%441,6%4,135,6%3,934,4%4,140,2%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,241,4%3,522,2%3,732,4%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,4100%2100%5100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,141,4%3,822,2%4,235,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%41,4%50%22,2%83,3%35,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  91,7%41,4%66,7%22,2%75%35,3%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --83,3%100%81,2%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --60%100%53,3%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,3100%4,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --3,5100%3,8100%