Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,633,2%3,640,3%3,640,9%3,639,3%3,529,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  432%436,6%3,941%3,927,7%3,824,8%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,315,9%4,119,2%3,121,6%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%4,6100%4,2100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,534,9%3,830,8%3,727,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  63,6%34,9%62,5%30,8%78,6%27,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  72,7%34,9%75%30,8%78,6%27,5%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  86,7%100%91,3%100%89,5%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  64%100%55,1%100%45,9%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,5100%4,9100%5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,2100%3100%3,2100%