Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  4,350,2%4,252,6%4,571,4%450,5%4,362,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,647,2%4,550,3%4,663,8%4,237,9%4,450,8%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,623,3%520%338,5%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,330%530%4,746,2%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  77,8%30%100%30%83,3%46,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  88,9%30%100%30%100%46,2%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----16,7%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,5100%