Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,736,5%3,743%3,944,3%3,836,2%3,835,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,137,2%437,9%4,131,8%4,127,5%426,3%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,927,6%410,3%4,231,5%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,1100%4,4100%4,976,9%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,328,6%3,611,8%3,631,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%28,6%87,5%11,8%94,1%31,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  64,3%28,6%62,5%11,8%94,1%31,5%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----34,2%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3,7100%