Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,439,9%3,435,5%3,434,6%3,419,7%3,424,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,937,4%436,6%3,825%3,814,3%3,919%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,135,1%3,218,8%3,227,4%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,799,2%4,596,8%4,6100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,440,6%3,223,2%3,432,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,1%40,6%63,1%23,2%66,7%33,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  54,3%40,6%50%23,2%64,5%33,2%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  91,7%100%94,7%100%91,2%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  45,2%100%58,1%100%55,9%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,4100%5100%5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,3100%3,6100%3,6100%