Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,439%3,436,9%3,441,4%3,222,8%3,429,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  436,6%435,9%3,931,5%3,717,2%3,923,9%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,928,4%411,7%3,821,2%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,6100%4,4100%4,795,9%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,134,4%3,313,9%3,623,7%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  54,7%34,4%65,6%13,9%74,1%23,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  64%34,4%81,2%13,9%75,9%23,7%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----15,8%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3,8100%