Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,532,5%3,737,7%3,740,5%3,620,8%3,726,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,834,3%3,935,4%3,934,6%3,911,7%422%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,734,5%4,811,1%3,613,2%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----450%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,841,4%3,511,1%3,718,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%41,4%25%11,1%85,7%18,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  91,7%41,4%50%11,1%57,1%18,4%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----28,6%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,4100%