Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,548,2%3,655,4%3,654,2%3,650,7%3,739%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,945,5%3,953%3,950,7%3,948,4%436,6%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,922,8%4,315,9%4,424,4%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%4,584,6%4,5100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,631,6%3,515,9%4,526,7%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  44,4%31,6%60%15,9%66,7%26,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  83,3%31,6%90%15,9%91,7%26,7%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----84,6%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----8,3%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,8100%