Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,547,5%3,641,5%3,644,5%3,625,4%3,530,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,943,6%440,9%3,938,6%3,919,7%3,925,6%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,217,5%4,418,9%4,222,8%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%4,8100%4,8100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,622,2%3,520,8%426,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  85,7%22,2%81,8%20,8%80%26,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  78,6%22,2%63,6%20,8%80%26,3%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----37,5%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,9100%