Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,437,6%3,433,3%3,438,6%3,427%3,630,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,838,3%3,934,4%3,733,5%3,822,6%3,925,3%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  423,2%3,810,7%3,718,8%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,6100%4,6100%4,6100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,428,4%3,312%3,522,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  63%28,4%55,6%12%57,9%22,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  81,5%28,4%66,7%12%78,9%22,4%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----21,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3,9100%