Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,342,6%3,445%3,448,3%332,5%3,333,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,743,2%3,844,1%3,744,5%3,327,7%3,729,7%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --2,515,4%4,350%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%--2100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  --3,830,8%457,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  --50%30,8%75%57,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  --75%30,8%87,5%57,1%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----50%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4100%